Officielt

Bestyrelsesformandens beretning
Formandens beretning 2017
Efteråret er over os og det betyder at det inden længe er tid til at mødes på KG til årsmøde. Dette er min første formandsberetning for KG. Efter Lisbeth Trans’ ønske byttede vi plads på formands- og næstformandsposten ved det konstituerende bestyrelsesmøde sidste år. Det bakkede resten af bestyrelsen op omkring enstemmigt. Jeg har bestridt næstformandsposten i 3 år og trådte ind i bestyrelsen tilbage i 2009. Dette skete på foranledning af daværende formand for det vi populært kalder Arbejdsgruppen, Andreas Møller. Det rigtige navn er Arbejdsgruppen til oprettelse og drift af et kristent skolecenter. Denne gruppe indstiller 3 medlemmer af bestyrelsen og de sidste 4 medlemmer vælges af skolekredsen på årsmødet. Jeg sidder dermed på et mandat fra Arbejdsgruppen. Der er i bestyrelsen et fremragende samarbejde, og i det daglige arbejde skelnes der ikke imellem på hvilket mandat man sidder på. Herfra skal der lyde en stor tak til resten af bestyrelsen for deres trofaste og kompetente arbejde igennem året.
Skoleåret er kommet godt i gang og meldingerne fra lærerflokken og ledelsen er, at der er god harmoni i årgangene, og de samtidigt fungerer godt sammen på tværs. Det kan godt mærkes at den nye 1g årgang ikke er helt så stor som de seneste. Det betyder at langt hovedparten af elevflokken kender rutinerne i hverdagen, og det giver en mere rolig hverdag. Igen til denne årgang havde vi en meget stor søgning, men rigtig mange endte med at vælge en anden skole end KG i sidste ende. Det var for så vidt heldigt, fordi vi ikke havde plads til mere end to klasser. Imidlertid vil vi iværksætte en undersøgelse af hvorfor mere end 130 unge mennesker i første omgang udtrykte interesse for KG, men i sidste ende optog vi 54 elever. Det synes vi der er behov for at være nysgerrige på.
Et andet emne som vi har diskuteret indgående i det forgangne år er presset på åndsfriheden i Danmark. Der er ingen tvivl om at den store fokus som sættes på de muslimske friskoler også kan skabe problemer for de kristne, frie skoler. Senest ved en undersøgelse fra undervisningsministeriet som vi mener havde voldsomt urimelige præmisser. Fx blev der sat lighedstegn mellem at være religiøs og tro på fundamentale sandheder og at være udemokratiske. Skolen har udtrykt sin utilfredshed med undersøgelsen og på det grundlag besluttet ikke at deltage. Det diskuterede vi intenst i bestyrelsen og besluttede i sidste ende at give ansvaret til ledelsen for at vurdere den bedste kurs. Det mener vi i øvrigt er den rigtige måde at være bestyrelse på. Vi skal sparre med og udfordre Karsten og resten af ledelsen, og når vi har gjort det, så give dem frihed og tillid til at lede skolen. I den forbindelse er det her på sin plads at udtrykke stor tilfredshed med den måde skolen ledes på. I skolekredsen og arbejdsgruppen har vi stor grund til at være taknemmelige for den omhu som ledelsen lægger i at lede KG.
KG er generelt i fin form økonomisk. Vi har gennem driftsoverskud den seneste række år kunnet finansiere renovering af store dele af skolen. Vi kan dog godt mærke, at der hvert år skæres 2% af tilskuddet til gymnasierne, men har grundet den store elevsøgning ikke skullet tage drastiske midler for at sikre en god økonomi. På økonomichefposten har vi ansat Jes Dideriksen, der kommer fra en stilling som økonomichef i Blå Kors til at overtage efter Erik Samsøe, som har valgt at fortsætte sit arbejdsliv på KG som underviser. Et arbejdsliv som i øvrigt i år rundede 35 år på KG. Hjertelig tak til Erik for hans kæmpe indsats på kontoret. Det er i høj grad grundet hans arbejde, at KG er i så fin form økonomisk. En stor del af KG’ succes er at vi har trofaste og dedikerede medarbejdere. Det er ikke en selvfølge. Det er et krævende job at være lærer og ansat på KG. Så husk at påskønne dem, når I møder dem. Heldigvis giver det også fantastisk mening at arbejde på KG. Tænk hver dag at kunne præge og inspirere unge mennesker til læring og til at vokse i kundskab om og troen på Jesus Kristus.
Slutteligt vil jeg ønske alle et godt årsmøde, og jeg ser frem til at se jer og drøfte KG’s ve og vel med jer.
William Ehmsen
Formand for bestyrelsen
Rektorberetning

Rektorberetning 2017

”Herrens veje” hedder den nyeste af DR’s satsninger – og som et væsentligt anliggende vil den italesætte nutidsdanskerens tro og ikke-tro; tvivl og længsel efter klarhed. Men den bygger på en underliggende præmis. Instruktør Adam Price siger i et interview: ”Der er behov for, at vi er moderate i vores tro. Det lyder næsten kedeligt at sige. Men der er brug for en ny måde at tale om tingene på, hvor man ikke insisterer på at have den endegyldige sandhed.”

Denne afvisning af en endegyldig religiøs sandhed kom også op til overfladen i den spørgeskemaundersøgelse, der henvises til i formandsberetningen. Undersøgelsen var stærkt tendentiøs, og flere spørgsmål koblede meget direkte mellem religiøs overbevisning og manglende demokratisk dannelse. Som om man f.eks. ikke kunne være tydelig kristen og samtidig demokrat. På KG undsagde vi denne undersøgelse. En række andre skoler og ledere meldte sig ligeledes på banen i en afvisning. Men der er noget genkendeligt i det, der sker på to meget forskellige arenaer: Der er ikke plads til dem, der vil fastholde en tydelig, endegyldig kristen (eller anden!) tro. Der er en sekulær intolerance i mødet med troens sandheder.

Også på den baggrund har det været rigtig godt i årets løb at få nogle oplevelser af, at vi ikke står alene med ønsket om og udfordringen med at drive kristen skole. Besøg fra Norge af medarbejdere fra forskellige kristne gymnasier har givet gode kontakter. Så nu tager vi nogle stykker på genbesøg for at hente ny inspiration til hverdagen. Efter et kursus med lederne fra de kristne friskoler sidder jeg også tilbage med en god fornemmelse af, at vi er mange, der vil den kristne skole. Endelig har mødet med ledelsen af Danmarks Private Skoler (den forening, de private gymnasier nu er en del af) været meget positivt. De var helt tydelige i støtten omkring spørgeskemaundersøgelsen, og ville gå videre til ministeriet med sagen. Så denne oplevelse af samhørighed tager vi med os. Den gør godt. Udsigten til en søsterskole i København fra sommeren 2018 er absolut et ekstra gode i denne forbindelse.

Ellers har året været præget af forarbejdet med og den første implementering af den nye reform. De mest markante ændringer er for det første reduktionen i antal studieretninger – som nu normalt skal have to A-fag. Det reducerer antallet af valgfag markant.
Dernæst er det omlægningen af grundforløbet. Vi skal nu bruge grundforløbet til at gøre eleverne klar til valg af studieretning gennem en række præsentationer, screening og afklarende samtale. Sideløbende hermed skal de på 10 uger blive klar til to mindre prøver, der begge kommer på eksamensbeviset. Så skolelivet bliver hurtig alvor. Den helt store spænding knytter sig til elevernes valg af studieretning, fordi det bestemmer en ny klassedannelse. Vi ved i skrivende stund ikke, hvor mange, der kommer til at skifte, og hvor store de nye klasser bliver. Men til vores store glæde mærker vi et stærkt sammenhold i den nye årgang, som giver en god platform for de forandringer, eleverne skal igennem.

Kigger vi fremad skal vi til sommer sige farvel til en stor årgang, der bliver studenter. Det betyder, at vi vil få god plads på kostafdelingen. Så lad gerne den gode nyhed sive, at der ikke lige bliver udsolgt af pladser på KG.
Vi glæder os over skolehverdagens muligheder – for undervisning, for snak og samvær – og for at pege på Jesus. Det er stærkt meningsfuldt at drive kristent gymnasium.

Karsten Hauge Mortensen, Rektor

Vedtægter
Se skolens vedtægter.
Organisationsplan
Karaktergennemsnit
I de senere år har karaktergennemsnittet på KG været:

2014: 8,07

2015: 8,30

2016: 7,75

2017: 8,32

2018: 7,8

2019: 8,11

 

Fuldførelsesprocent og studietid
Fuldførelsesprocenter:

87 % (2014)

88 % (2015)

87 % (2016)

92 % (2017)

90 % (2018)

Eleverne tager i gennemsnit 34 måneder om at gennemføre gymnasiet på KG.

Overgang til uddannelse
Overgang til uddannelse beskriver overgange mellem uddannelserne, fx hvor mange der fuldfører gymnasiet og fortsætter på videregående uddannelse. 27 mdr. efter de er blevet studenter på KG, er følgende i gang med en videregående uddannelse:

Student 2014: 66,1 %

Student 2015: 64,2 %

Student 2016: 59,3 %

Fastholdelsesstrategi
Oversigt over fastholdelsesarbejde på KG

1.g

 • Læselektiefri introduktionsperiode til 1. december
 • Screeningssamtaler vedr. baggrund og trivsel
 • Screening vedr. læsning
 • Introtur for årgangen i første skoleuge
 • Lektiecafé fire eftermiddage om ugen
 • Klassens time, herunder studieteknik, klasseregler, selvdisciplin
 • Vejledningsforløb omkring valg af studieretning og valgfag
 • Særundervisning i form af
a. Opsamlingsforløb i matematik
b. Enkeltfaglig indsats for elever, der kommer med svag faglig baggrund
c.
 • Elever der efter skoleskift har faglige huller
 • Samtale med teamlærer
 • Opfølgning på fravær én gang/måned – kontakt ved markant fravær/ændring i fraværsmønster
 • Straksskrivning ved manglende afleveringer
 • Opfølgning v/studievejleder efter 1.g-møde
 • Mulighed for mentorsamtaler
 • Samtalemuligheder i øvrigt via studievejleder, kollegieleder, kostinspektører om skole- og hverdagsproblemer.

2.g

 • Lektiecafé fire eftermiddage om ugen
 • Mulighed for mentorsamtaler
 • Opfølgning på fravær én gang/måned – kontakt ved markant fravær/ændring i fraværsmønster
 • Straksskrivning
 • Samtalemuligheder via studievejleder, kollegieleder, kostinspektører om skole- og hverdagsproblemer.
 • Opfølgning v/stv efter lærerforsamling
 • Hjælp mod eksamensangst

3.g

 • Lektiecafé fire eftermiddage om ugen
 • Mulighed for mentorsamtaler
 • Opfølgning på fravær én gang/måned – kontakt ved markant fravær/ændring i fraværsmønster
 • Straksskrivning
 • Samtalemuligheder via studievejleder, kollegieleder, kostinspektører om skole- og hverdagsproblemer.
 • Opfølgning v/stv efter lærerforsamling
 • Hjælp mod eksamensangst
 • Udslusningssamtaler
Antimobbestrategi
Respekt og omsorg er to kerneord for det daglige samspil på Det kristne Gymnasium. Disse værdier er også platformen for formuleringen i skolens studie- og ordensregler:
 
”Eleverne skal opføre sig sømmeligt, hensynsfuldt og ordentligt over for personalet og hinanden.
Det er væsentligt at møde andre med respekt og åbenhed – og enhver form for mobning og nedvurdering skal undgås og påtales, hvis den opleves.”
Mobning er fuldstændigt uacceptabelt og tolereres ikke på gymnasiet eller på kostafdelingen – hverken i eller uden for undervisningstiden, mundtligt, skriftligt eller via digitale medier. Mobning er et fælles problem, som alle på skolen har et ansvar for at forebygge og reagere på.

Definition af mobning

På Det kristne Gymnasium defineres mobning som følgende: En person mobbes, når han eller hun gentagne gange over tid systematisk udsættes for negative handlinger fra en eller flere personer på et sted, hvor den mobbede nødvendigvis skal opholde sig.
Mobning kan både være en bevidst og ubevidst handling. Mobning kan foregå i direkte form af fysiske handlinger (fx fysisk kontakt, mimik eller verbal nedværdigelse) eller indirekte (fx sladder eller isolation). Mobning kan foregå, når to personer fysisk er sammen, eller når de er adskilt – fx ved mobning over sociale medier. Digital mobning kan eksempelvis være deling af krænkende eller diskriminerende tekst eller billeder på sociale medier eller udelukkelse af en bestemt person fra sociale fora.

Forebyggelse af mobning

Ledelsen skal sikre kendskab til skolens studie- og ordensregler, og til skolens antimobbestrategi samt løbende gennemføre undersøgelser af undervisnings- og kostskolemiljø. I forbindelse med mobning har ledelsen pligt til iværksættelse af handlingsplan med henblik på forebyggelse og ophør af mobningen samt reetablering af et godt studiemiljø for klassen og den enkelte elev.
Teamlærere, lærere og øvrige medarbejdere skal være opmærksomme på klassens og den enkelte elevs trivsel samt acceptabel sprogbrug i klassen og på kostafdelingen. I introforløbet drøftes god klasserumskultur, herunder: definitionen af et godt studiemiljø, sikring af trivsel, konflikthåndtering samt hensigtsmæssige adfærdsmønstre til at undgå mobning. Det samme tematiseres i kostskoleregi. I løbet af elevernes gymnasietid drøftes klasserums- og kostskolekultur med elevernes efter behov.
Elever skal læse og følge skolens studie- ordensregler samt aktivt medvirke til et godt lærings- og kostskolemiljø. Alle elever skal opretholde en god tone ansigt-til-ansigt og på sociale medier. Skolerelaterede arrangementer og grupper på sociale medier er åbne for alle elever, og alle elever skal sige fra over for drilleri og mobning. Ingen deler billeder af andre uden deres samtykke, og ingen deler nøgenbilleder. Ved mistanke om mobning skal elever inddrage lærere, studievejledere eller ledelse.

Handlingsplan i tilfælde af mobning

1. Ledelsen modtager en henvendelse om mobning fra den mobbede eller tilskuer (medarbejder/elev/forælder/andre).
2. Vurdering foretages jf. ovenstående inden for max. 1 arbejdsdag efter henvendelsen om mobning: Er der tale om mobning eller er noget andet på spil? Hvis ja: 
a) Hvem skal håndtere processen? (Skolens leder/kollegieleder/mentor/studievejleder)
3. Den ansvarlige gennemfører undersøgelse inden for max. tre arbejdsdage efter henvendelsen om mobning: 
a) Hvad er der sket i den konkrete mobbesituation? 
b) Hvor finder mobningen sted? (på skolen, i klassen, sociale medier etc) 
c) Hvem har deltaget i mobningen? 
d) Hvem har observeret mobningen? 
e) Er der tale om brud på skolens værdier og regler i en grad, så der ikke kun skal laves trivselsopbyggende arbejde, men også sanktioneres fra skolens ledelses side?
4. Handleplan lægges senest fire dage efter henvendelsen om mobning: 
a) Hvad er målet med indsatsen? 
b) Hvem skal tale med hvem og hvornår? 
c) Hvilke andre interne parter skal inddrages i processen (medarbejdere eller elever *)? 
d) Skal andre, fx udefrakommende professionelle parter, inddrages i processen *)? 
e) Hvilke parter skal vurdere, om målet er nået og hvornår? 
f) Hvem følger op med evaluering af gruppedynamikken, som den mobbede indgår i og fremsætter eventuelle ønsker om kontinuerlig indsats?
5. Handleplan igangsættes af den ansvarlige og eventuelle samarbejdsparter gennemføres senest 10 dage efter henvendelsen om mobning.
6. Evaluering af indsatsen og trivslen hos pågældende mobbeoffer og gruppedynamikken denne indgår i. Der kan her tilbydes yderligere trivsels-øgende tiltag mellem de involverede parter aht. den videre trivsel på gymnasiet*).
*) Nyeste forskning peger på, at mobning er et gruppefænomen, og bekæmpelsen af mobning bør derfor tage udgangspunkt i at ændre kollektive dynamikker på klasser eller årgange. Derfor kan handlingsplanen, udover at inddrage mobbeoffer og mobber, også inddrage forældre, undervisere, elever, tilskuere m.v.

Elevtrivselsundersøgelse

Se den seneste elevtrivselsundersøgelse her: Elevtrivselsundersøgelse 2020-21

Arbejdspladsvurdering (APV)

Se skolens APV her: Opsamling APV, 2017

Se undersøgelse af professionel kapital samt handleplan herpå: Professionel kapital, 2018

Resultatlønskontrakt
Kvalitet og evaluering

På Det kristne Gymnasium har vi et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Det sikrer fortsat kvalitet i undervisning og på kostafdeling samt sikrer en systematisk selvevaluering. Se mere på følgende links:

Kvalitetssystem19-20

Selvevaluering og opfølgningsplan

Elevtrivselsundersøgelse (ETU) 2019 – med handleplan

ETU17 – med fokus på undervisningsmijø

Indsatsområder

Indsatsområder 2019/20

Indsatsområderne fastsættes i samarbejde mellem skolens ledelse og bestyrelse efter høring i lærerråd og elevråd, så de foreligger primo maj for det følgende skoleår. Der afrapporteres og laves opfølgningsplan ved hvert skoleårs afslutning.

 

1) ”Pukkelreduktion”

Initiativer til at mindske ophobning af arbejdopgaver i løbet af skoleåret.
a. Revideret årsplan med evt. nyplacering af DHO/SRO/SRP/Kbhtur/Forårsgallakoncert m.m.
b. Konkret katalog over ventilmuligheder: timeflytning, andre hjælpe med opgavesæt/vagtbytte m.m.
c. Andre planlægningsinitiativer??

Ansvarlig: Lederteam

 

2) Reformimplementering
a. Feedback 3.0: Fælles rammemodel + afsætte ressourcer

 1. Skriftlighed
  – færdiggørelse af progressionsplan især SRP
  – videreførsel af skriftlighedstiltag fra E18

Ansvarlig: Pædagogisk frontteam og skolens ledelse

 

3) Åndelig inspiration
a. Videreudvikling af/ressourcer til oplæringstilbud
b. Gennemføre NT-maraton

Ansvarlig: Kollegieleder

Beredskabsplan

Se skolens beredskabsplan her: Beredskabsplan KG 2020

Realkompetencevurdering
En realkompetencevurdering er individuel og har til formål at give anerkendelse af en elevs samlede kvalifikationer, viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet, i forhold til målene for de fag, der indgår i den almengymnasiale uddannelse på KG
Hvis du ønsker at få foretaget en individuel kompetencevurdering, skal du ansøge herom hos rektor. Det gør du ved at fremsende en mail til gymnasiet. Herefter inviteres du til en samtale, hvor du skal fremlægge relevant dokumentation for de kompetencer, der ønskes vurderet, med angivelse af det fag og det niveau, som er udgangspunkt for vurderingen.
KG kan hjælpe med at

 • vejlede dig om behov og mulighed for, at du selv skaffer dokumentation for relevante kompetencer,
 • vurdere, på hvilket niveau dine kvalifikationer og kompetencer skønnes at være,
 • vurdere dokumentationen for dine kompetencer
 • og udarbejde en vurderingsplan.

Vi kan dog også afslå at iværksætte en realkompetencevurdering, hvis vi skønner, at dine dokumenterede kompetencer ikke eller kun i begrænset omfang svarer til hele eller dele af målet for det fag, vurderingen ønskes foretaget i forhold til.

KOM PÅ BESØG

Se skolen og kollegiet in real life. Book et besøg eller kom i brobygning og oplev KG-livet. 

Bestil brochure

Få materiale om KG tilsendt pr. post, så du kan se de mange muligheder!

Bliv elev

Kan du heller ikke vente? Skriv dig op som dagelev eller kostelev og glæd dig til at blive KG'er!