OFFICIELT

BESTYRELSESFORMANDENS BERETNING

Formandsberetning 2022

Fra mit hjemmekontor har jeg det privilegie, at jeg kan kigge ud på skoven omkring Fjellerup på Djursland og se årstidernes skifte på træernes blade. Flere og flere af dem falder i disse dage og andre skifter til de mest fantastiske nuancer af rødt, gult og brunt. Det betyder at tiden nærmer sig, hvor at vi skal til årsmøde på KG. Jeg glæder mig til at drøfte KG’s ve og vel med alle som møder frem.  Som i alle andre lige år, så er der 2 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Michael Østergaard og Mette Lysholm har valgt ikke at genopstille til en ny periode. Det er på sin plads her at takke dem for en stor og engageret indsats for KG. Der er opstillet 2 kandidater til de ledige to pladser, og Mette har indvilligeret i at stille op som suppleant. Kom til årsmødet og mød de nye kandidater.

I denne tid går vi og venter på om der mon kommer valg. Den siddende regering har ikke været en ven af de frie skoler. Det bliver spændende at se, hvem der sidder på magten næste gang vi kommer til årsmøde. Jeg er især spændt på at se udmøntningen eller afviklingen af tvangsfordelingen af gymnasielever.

I fremlæggelsen af regnskabet vil I kunne se at KG fortsat er i fin form økonomisk. Vi formår at generere en så god likviditet, at vi kan fortsætte renoveringen af skolen i et fint tempo. KG har flere elever end nogensinde før og det presser lokalerne. Derfor går vi med planer om at udvide byggemassen, og vores økonomi er heldigvis så sund at vi også kan realisere planerne.

Jeg vil også gerne udtrykke stor taknemmelighed til medarbejderne på KG. De har igen leveret på et højt niveau. Vores resultater taler for sig selv. Og samtidigt får eleverne mulighed for at opleve lærere, der bærer Jesus med i deres daglige arbejde. Det er et stort vidnesbyrd for unge mennesker. Vi vil mere end blot være et fremragende gymnasium. Vi vil også give eleverne livsduelighed og inspirere til at vandre med Gud gennem livet. Og her har vores medarbejdere nøglerollen. Tak for at give mere af jer selv end blot undervisning, madlavning, rengøring og håndværksarbejde.

Tak for et godt samarbejde til medlemmerne af bestyrelsen. I min optik fungerer tingene upåklageligt. Vi er ikke altid helt enige, men har også gennem dette år kunne tale os frem til gode løsninger, når det var påkrævet. I denne beretning er det også på sin plads at takke Jacob og den øvrige ledergruppe for et samvittighedsfuldt og kompetent stykke arbejde i det forgangne år.

Slutteligt så vil jeg opfordre jer alle til at deltage i KG’s årsmøde. Her er chancen for at møde bestyrelsen og drøfte retningen for KG. Som bestyrelse er det godt at se at skolekredsen og baglandet tænker på og beder for KG. Og det bliver så dejligt tydeligt, når årsmødet er talrigt besøgt. 

Vel mødt på KG til en god drøftelse af KG’s virksomhed.

William Enevold Ehmsen

Bestyrelsesformand

REKTORBERETNING
Rektorberetning 2022

Vi har haft en rigtig god start på skoleåret. Vi har budt velkommen til 72 1.g’ere, 5 nye 2.g’ere og 1. 3.g’er. Det er en dejlig flok elever, og de ”gamle elever” har taget rigtig godt imod de mange nye. Vi er taknemlige for at være igennem 2 år, hvor corona i mere eller mindre grad har ændret hverdagen og undervisningen.

Det fungerer rigtig godt med 3 klasser på hver årgang, både når der skal vælges studieretning og oprettes valgfag. Vi har stadig en overvægt af piger på KG – samme mønster som præger stx i hele DK. Selvom undervisningsministeren gennem de seneste år har varslet ændringer af grundforløbet og rigtig mange andre forhold, har det indtil videre været ord og ikke handling. Strukturen på stx er således stadig, at alle elever starter i et såkaldt grundforløb i ca. 3 måneder, hvor alle elever har de samme fag og forløb, afsluttende med 2 mindre eksamener i hhv. almen sprogforståelse og naturvidenskabelig grundforløb. I starten af november begynder eleverne så i de studieretningsklasser, som de skal følge resten af tiden.

Vi har fortsat god søgning til KG, og mange elever har forældre, som selv har gået her. De gode historier er den bedste PR, vi kan få, og vi er meget taknemlige for den store opbakning, vi oplever. Det er ikke en selvfølge at have elever nok. Særligt ikke en tid, hvor demografiens fremskrivninger viser faldende antal elever i de næste 8 årgange. Vi glæder os over de mange gode traditioner, vi har på KG, og vores resultater og målinger på elevtrivsel, medarbejdertrivsel og karakterer ligger alle rigtig flot. Det er vigtigt for os at fastholde det trygge miljø vi har, og fortsat sikre de bedst mulige rammer for elever og ansatte.

På nationalt niveau diskuteres og debatteres elevfordeling, energipriser, unges uddannelsesvalg og fremtid jobmangel som nogle af mange temaer indenfor sektoren. Meget tyder på at bl.a. unges uddannelsesvalg og elevfordeling også bliver et tema i en kommende valgkamp.

Vi forsøger fortsat at sikre os opbakning og indflydelse, og bl.a. derfor har vi haft besøg af flere politikere, ligesom vi fortsat bl.a. er aktive i Danske Gymnasier og i lokale rektornetværk. I foråret har vi fx haft 4 lærere, som både arbejdede hos vores nabo, Ringkøbing Gymnasium og på KG. Vi har også et rigtig godt samarbejde med Hovedstadens Kristne Gymnasium, og vi glæder os meget over deres opadgående elevkurve.

Vi har to 10-årsjubilarer i lærerflokken, Bastian Poulsen og Sune Hansen, som vi vil fejre dette skoleår. Vi er taknemlige for en stabil medarbejderflok. Det giver en tryghed og ro at have dygtige medarbejdere, som ønsker at have KG som arbejdsplads i mange år.

Skolens Masterplanudvalg er fortsat i gang med at se på bygninger, renoveringer og tilbygninger, så vi får den bedst mulige helhedsplan for skolen. Vi forventer, efter at have været igennem flere idéfaser, at komme med mere konkrete planer, som bestyrelsen i dette skoleår kan godkende. Samtidig glæder vi os over de nye pedelfaciliteter og det nye fitnesslokale, som flittigt benyttes.

KG er en arbejdsplads med stor velsignelse og det præger vores dagligdag. Det gode fællesskab, de mange andagter, KG-aftner, stor tilslutning til ungdomsarbejde, NT-maraton og mange gode samtaler vidner om, hvorfor vi har KG. På KG er der plads til at blive fundet og at nåden er nok. Vi tror på, at vi elskes på plads.

En del unge oplever udfordringer omkring trivsel. Der findes et velsignet lille ord, som i dag bruges meget sjældent: tilstrækkeligt. Det forsøger vi at hjælpe de unge til at huske, når de er nervøse, når de kæmper og når det gerne vil være perfekte og når de prioriterer.

At være rektor på KG handler i høj grad om, at KG lykkes, at elever og ansatte har det godt, at fagligheden kører og at troen har gode vilkår. Disse forhold arbejder jeg fortsat på og med; det er spændende, udfordrende og glædeligt.

 

Jeg vil benytte anledningen til at sige alle ansatte og bestyrelsen tak for godt samarbejde og indsatsen.

 

Tak til alle, som fortsat lever med i KG’s skoleliv

Jacob Daniel Leinum

Rektor

VEDTÆGTER
Se skolens vedtægter
ORGANISATIONSPLAN
STATISTIK OVER KARAKTERGENNEMSNIT, FULDFØRELSESPROCENT M.M.

På følgende link kan du se statistik over skolen karaktergennemsnit, fuldførelsesprocent, trivsel, overgang til uddannelse m.m.

På linket kan du også se, hvordan KG placerer sig i forhold til landsgennemsnittet.

Gå til link

FASTHOLDELSESSTRATEGI

Oversigt over fastholdelsesarbejde på KG

 

1.g

 • Læselektiefri introduktionsperiode til 1. december
 • Screeningssamtaler vedr. baggrund og trivsel
 • Screening vedr. læsning
 • Introtur for årgangen i første skoleuge
 • Lektiecafé fire eftermiddage om ugen
 • Klassens time, herunder studieteknik, klasseregler, selvdisciplin
 • Vejledningsforløb omkring valg af studieretning og valgfag
 • Særundervisning i form af
a. Opsamlingsforløb i matematik
b. Enkeltfaglig indsats for elever, der kommer med svag faglig baggrund
c.
 • Elever der efter skoleskift har faglige huller
 • Samtale med teamlærer
 • Opfølgning på fravær én gang/måned – kontakt ved markant fravær/ændring i fraværsmønster
 • Straksskrivning ved manglende afleveringer
 • Opfølgning v/studievejleder efter 1.g-møde
 • Mulighed for mentorsamtaler
 • Samtalemuligheder i øvrigt via studievejleder, kollegieleder, kostinspektører om skole- og hverdagsproblemer.

2.g

 • Lektiecafé fire eftermiddage om ugen
 • Mulighed for mentorsamtaler
 • Opfølgning på fravær én gang/måned – kontakt ved markant fravær/ændring i fraværsmønster
 • Straksskrivning
 • Samtalemuligheder via studievejleder, kollegieleder, kostinspektører om skole- og hverdagsproblemer.
 • Opfølgning v/stv efter lærerforsamling
 • Hjælp mod eksamensangst

3.g

 • Lektiecafé fire eftermiddage om ugen
 • Mulighed for mentorsamtaler
 • Opfølgning på fravær én gang/måned – kontakt ved markant fravær/ændring i fraværsmønster
 • Straksskrivning
 • Samtalemuligheder via studievejleder, kollegieleder, kostinspektører om skole- og hverdagsproblemer.
 • Opfølgning v/stv efter lærerforsamling
 • Hjælp mod eksamensangst
 • Udslusningssamtaler

 

ANTIMOBBESTRATEGI

Respekt og omsorg er to kerneord for det daglige samspil på Det kristne Gymnasium. Disse værdier er også platformen for formuleringen i skolens studie- og ordensregler:
 
”Eleverne skal opføre sig sømmeligt, hensynsfuldt og ordentligt over for personalet og hinanden.
Det er væsentligt at møde andre med respekt og åbenhed – og enhver form for mobning og nedvurdering skal undgås og påtales, hvis den opleves.”
Mobning er fuldstændigt uacceptabelt og tolereres ikke på gymnasiet eller på kostafdelingen – hverken i eller uden for undervisningstiden, mundtligt, skriftligt eller via digitale medier. Mobning er et fælles problem, som alle på skolen har et ansvar for at forebygge og reagere på.

 

DEFINITION AF MOBNING

På Det kristne Gymnasium defineres mobning som følgende: En person mobbes, når han eller hun gentagne gange over tid systematisk udsættes for negative handlinger fra en eller flere personer på et sted, hvor den mobbede nødvendigvis skal opholde sig.
Mobning kan både være en bevidst og ubevidst handling. Mobning kan foregå i direkte form af fysiske handlinger (fx fysisk kontakt, mimik eller verbal nedværdigelse) eller indirekte (fx sladder eller isolation). Mobning kan foregå, når to personer fysisk er sammen, eller når de er adskilt – fx ved mobning over sociale medier. Digital mobning kan eksempelvis være deling af krænkende eller diskriminerende tekst eller billeder på sociale medier eller udelukkelse af en bestemt person fra sociale fora.

FOREBYGGELSE AF MOBNING

Ledelsen skal sikre kendskab til skolens studie- og ordensregler, og til skolens antimobbestrategi samt løbende gennemføre undersøgelser af undervisnings- og kostskolemiljø. I forbindelse med mobning har ledelsen pligt til iværksættelse af handlingsplan med henblik på forebyggelse og ophør af mobningen samt reetablering af et godt studiemiljø for klassen og den enkelte elev.
Teamlærere, lærere og øvrige medarbejdere skal være opmærksomme på klassens og den enkelte elevs trivsel samt acceptabel sprogbrug i klassen og på kostafdelingen. I introforløbet drøftes god klasserumskultur, herunder: definitionen af et godt studiemiljø, sikring af trivsel, konflikthåndtering samt hensigtsmæssige adfærdsmønstre til at undgå mobning. Det samme tematiseres i kostskoleregi. I løbet af elevernes gymnasietid drøftes klasserums- og kostskolekultur med elevernes efter behov.
Elever skal læse og følge skolens studie- ordensregler samt aktivt medvirke til et godt lærings- og kostskolemiljø. Alle elever skal opretholde en god tone ansigt-til-ansigt og på sociale medier. Skolerelaterede arrangementer og grupper på sociale medier er åbne for alle elever, og alle elever skal sige fra over for drilleri og mobning. Ingen deler billeder af andre uden deres samtykke, og ingen deler nøgenbilleder. Ved mistanke om mobning skal elever inddrage lærere, studievejledere eller ledelse.

HANDLINGSPLAN I TILFÆLDE AF MOBNING

1. Ledelsen modtager en henvendelse om mobning fra den mobbede eller tilskuer (medarbejder/elev/forælder/andre).
2. Vurdering foretages jf. ovenstående inden for max. 1 arbejdsdag efter henvendelsen om mobning: Er der tale om mobning eller er noget andet på spil? Hvis ja: 
a) Hvem skal håndtere processen? (Skolens leder/kollegieleder/mentor/studievejleder)
3. Den ansvarlige gennemfører undersøgelse inden for max. tre arbejdsdage efter henvendelsen om mobning: 
a) Hvad er der sket i den konkrete mobbesituation? 
b) Hvor finder mobningen sted? (på skolen, i klassen, sociale medier etc) 
c) Hvem har deltaget i mobningen? 
d) Hvem har observeret mobningen? 
e) Er der tale om brud på skolens værdier og regler i en grad, så der ikke kun skal laves trivselsopbyggende arbejde, men også sanktioneres fra skolens ledelses side?
4. Handleplan lægges senest fire dage efter henvendelsen om mobning: 
a) Hvad er målet med indsatsen? 
b) Hvem skal tale med hvem og hvornår? 
c) Hvilke andre interne parter skal inddrages i processen (medarbejdere eller elever *)? 
d) Skal andre, fx udefrakommende professionelle parter, inddrages i processen *)? 
e) Hvilke parter skal vurdere, om målet er nået og hvornår? 
f) Hvem følger op med evaluering af gruppedynamikken, som den mobbede indgår i og fremsætter eventuelle ønsker om kontinuerlig indsats?
5. Handleplan igangsættes af den ansvarlige og eventuelle samarbejdsparter gennemføres senest 10 dage efter henvendelsen om mobning.
6. Evaluering af indsatsen og trivslen hos pågældende mobbeoffer og gruppedynamikken denne indgår i. Der kan her tilbydes yderligere trivsels-øgende tiltag mellem de involverede parter aht. den videre trivsel på gymnasiet*).
*) Nyeste forskning peger på, at mobning er et gruppefænomen, og bekæmpelsen af mobning bør derfor tage udgangspunkt i at ændre kollektive dynamikker på klasser eller årgange. Derfor kan handlingsplanen, udover at inddrage mobbeoffer og mobber, også inddrage forældre, undervisere, elever, tilskuere m.v.

ELEVTRIVSELSUNDERSØGELSE

Se den seneste elevtrivselsundersøgelse her:

2022

2021

2020

2019

ARBEJDSPLADSVURDERING (APV)
Se skolens APV her: Opsamling APV, 2021

 

KVALITET OG EVALUERING

På Det kristne Gymnasium har vi et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Det sikrer fortsat kvalitet i undervisning og på kostafdeling samt sikrer en systematisk selvevaluering. Læs mere:

Kvalitetssystem og evaluering

Selvevaluering og opfølgningsplan

Klagepolitik på KG

INDSATSOMRÅDER

Indsatsområder 2023/24

INDSATSOMRÅDER
Indsatsområderne fastsættes i samarbejde mellem skolens ledelse og bestyrelse efter høring i lærerråd og elevråd, så de foreligger primo maj for det følgende skoleår. Der afrapporteres og laves opfølgningsplan ved hvert skoleårs afslutning.

Pædagogisk felt:
– Fællesskab
– Motivation

Værdimæssigt felt:
– GT-maraton
– Sang- og musiktradition i fokus.

BEREDSKABSPLAN
Se skolens beredskabsplan her: Beredskabsplan KG 2020
REALKOMPETENCEVURDERING

En realkompetencevurdering er individuel og har til formål at give anerkendelse af en elevs samlede kvalifikationer, viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet, i forhold til målene for de fag, der indgår i den almengymnasiale uddannelse på KG
Hvis du ønsker at få foretaget en individuel kompetencevurdering, skal du ansøge herom hos rektor. Det gør du ved at fremsende en mail til gymnasiet. Herefter inviteres du til en samtale, hvor du skal fremlægge relevant dokumentation for de kompetencer, der ønskes vurderet, med angivelse af det fag og det niveau, som er udgangspunkt for vurderingen.
KG kan hjælpe med at 

 • vejlede dig om behov og mulighed for, at du selv skaffer dokumentation for relevante kompetencer,
 • vurdere, på hvilket niveau dine kvalifikationer og kompetencer skønnes at være,
 • vurdere dokumentationen for dine kompetencer
 • og udarbejde en vurderingsplan.

Vi kan dog også afslå at iværksætte en realkompetencevurdering, hvis vi skønner, at dine dokumenterede kompetencer ikke eller kun i begrænset omfang svarer til hele eller dele af målet for det fag, vurderingen ønskes foretaget i forhold til.

KOM PÅ BESØG

Se skolen og kollegiet in real life. Book et besøg eller kom i brobygning og oplev KG-livet. 

Bestil brochure

Få materiale om KG tilsendt pr. post, så du kan se de mange muligheder!

Bliv elev

Kan du heller ikke vente? Skriv dig op som dagelev eller kostelev og glæd dig til at blive KG'er!