Officielt

Bestyrelsesformandens beretning

Formandsberetning 2021

Fra mit hjemmekontor har jeg det privilegie, at jeg kan kigge ud på skoven omkring Fjellerup på Djursland og se årstidernes skifte på træernes blade. Flere og flere af dem falder i disse dage og andre skifter til de mest fantastiske nuancer af rødt, gult og brunt. Det betyder at tiden nærmer sig, hvor at vi skal til årsmøde på KG. I år kan vi mødes uden at skulle tage hensyn til restriktioner omkring Covid-19. Jeg glæder mig til at drøfte KG’s ve og vel med alle som møder frem.  

I bestyrelsen har vi haft et mindre travlt år end sidste år, hvor vi skulle ansætte ny rektor efter Karsten Hauge gik på pension. Vi glæder os over at Jacob Leinum trives i jobbet og gør et rigtig godt stykke arbejde.  

Det er først her efter sommerferien at Covid-19 og restriktionerne har sluppet taget i skoleverdenen og KG. Store dele af året har været plaget af frihedsindskrænkelser, test og dybe suk efter det fællesskab, som normalt præger skolen. Heldigvis tyder det på at dette skoleår ikke skal rammes i større grad.

I fremlæggelsen af regnskabet vil I kunne se at KG fortsat er i fin form økonomisk. Vi formår at generere en så god likviditet, at vi kan fortsætte renoveringen af skolen i et fint tempo. Samtidig står der et nyt pedelværksted og fitnessrum klar i forlængelse af hallen ned mod kollegiet. Vi går også med andre byggeplaner, som vi vil fortælle nærmere om på årsmødet. Oplægget til finansloven ser ikke ud til at berøre KG i negativ grad. Jeg er dog spændt på om Socialdemokraterne varmer op til endnu et nyt attentatforsøg på de frie skoler til næste års finanslov.

KG oplever fortsat massiv søgning fra unge mennesker som gerne vil have en uddannelse på KG. Det er en stor velsignelse, men også en stor udfordring. Der er grund til at udtrykke stor tak til medarbejderflokken for at finde kreative løsninger og at klø på med krum hals for at få tingene til at lykkes. Dilemmaet mellem at kunne byde alle velkommen til KG som måtte ønske det mod fortsat at drive en skole, hvor nærhed og mulighed for at overskue alle har været kendetegnende for skolen, er et af de emner, som vi oftest drøfter i bestyrelsen.

Tak for et godt samarbejde til medlemmerne af bestyrelsen. I min optik fungerer tingene upåklageligt. Vi er ikke altid helt enige, men har også gennem dette år kunne tale os frem til gode løsninger, når det var påkrævet. I denne beretning er det også på sin plads at takke Jacob og den øvrige ledergruppe for et samvittighedsfuldt og kompetent stykke arbejde i det forgangne år.

En stor del af KG’ succes skyldes, at vi har trofaste og dedikerede medarbejdere. Det er et krævende job at være ansat på KG. Så husk at påskønne medarbejderne, når I møder dem. Heldigvis giver det også fantastisk mening at arbejde på KG. Tænk hver dag at kunne præge og inspirere unge mennesker til læring og til at vokse i kundskab om og troen på Jesus Kristus. Det er der grund til at være taknemmelig for at vi har mulighed for.

Vel mødt på KG til en god drøftelse af KG’s virksomhed.

William Enevold Ehmsen

Bestyrelsesformand

Rektorberetning

Rektorberetning 2021

Vi har haft en rigtig god start på skoleåret. 83 nye 1. g elever er begyndt på KG, og det betyder, at der nu er i alt 220 elever, som har en dagligdag på skolen. Heraf bor de 161 af eleverne på kostafdelingen. Det er en glæde fortsat at opleve stor søgning til KG, og mange nuværende forældre har selv været elever på skolen. De gode historier er den bedste PR, vi kan få; det skyldes også tidligere medarbejdere og ledere, som skal takkes her. Jeg ønsker at være med til at udvikle og sikre, at der fortsat fortælles stærke gode KG-historier. Min oplevelse som rektor på 2. år er, at KG er en arbejdsplads med stor velsignelse.

På nationalt niveau er der en del debatter og diskussioner om fremtidens STX, unges uddannelsesvalg, fremtidige jobmangel indenfor nogle sektorer, elevfordeling og teknologi. Nogle af de nyere forslag peger i retning af mere praksisnære studieretninger, flere elever mod professions- og erhvervsuddannelser, og diskussioner om grundforløbets betydning. Samtidig med er der en stående diskussion om private skoler og gymnasier, som vores nuværende undervisningsminister ikke er særlig begejstret for. Der er brug for, at vi fortsat fortæller, hvorfor der er brug for os, at vi tager samfundsansvar, og at vi fastholder de frie muligheder, som er med til at definere vores danske demokrati.

At være kristen skole vil altid være en glæde og en kamp. Hver tid vil have sine kampe, og vi må følge med og blande os, når og hvor det giver mening. KG er bl.a. derfor med i Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og Danske Gymnasier for at give vores besyv med til fremtidens Danmark. Vi glæder os over, at Hovedstadens Kristne Gymnasium (HKG) er ved at etablere sig i København, og vi samarbejder med dem, hvor og når det giver mening. Der er fortsat brug for ora et labora – bed og arbejd – både for de kristne skoler og gymnasier og for at være kristen i samtiden.

På KG har vores Masterplanudvalg bedt 3 arkitekter om at komme med nogle tanker i en indledende idé-fase omkring prioriteringer og muligheder for renovering og forbedringer af skolens bygninger. Det er vigtigt, at vi både fokuserer på de kortere og længere perspektiver, så vi får lavet en god helhedsplan. Der vil i løbet af efteråret være forskellige samtaler og diskussioner, så flest mulige gode idéer kan blive lyttet til, inden vi går i gang med mere konkrete tiltag.

Vi har ansat to nye lærere dette skoleår; Claus Hummelmose, som er ny lærer i samfundsfag og musik, og Mette Lundgaard med matematik og med start til november (efter grundforløbet). Desuden har vi fastansat Stefan K. Wejse som underviser i oldtidskundskab, religion og historie.

Vi, og i særdeleshed eleverne, glæder vi os over det nye fitnesslokale, som meget passende blev indviet på vores idrætsdag i august. Vi tror, at det er en god prioritering og kan se, at det allerede bliver brugt flittigt. En sund sjæl i et sundt legeme er et godt match til læring og fællesskab. De ydre rammer og lokaler til en ny stor pedelafdeling er også på plads, og der vil i løbet af skoleåret blive mulighed for at få de indre rammer mere på plads.

At være rektor på KG handler i høj grad om, at KG lykkes, at elever og ansatte trives, at fagligheden er på plads og at troen har gode vilkår.

KG’s fundats peger på 3 grundlæggende forhold:

 • Tillid til Bibelen og Guds frelses-plan
 • Forberede eleverne til studentereksamen
 • Medvirke til at mennesker uden for skolen delagtiggøres i troens liv og indsigt

 

Disse forhold arbejder jeg fortsat på og med; det er spændende, udfordrende og glædeligt. Jeg takker for hver dag, går glad på arbejde og kører glad hjem. Jeg glæder mig over eleverne, en meget engageret medarbejderflok og at kunne være på en kristen arbejdsplads. Tænk at vi hver dag kan holde andagt sammen; at vi kan give vores elever det vigtigste, vi ved: Den vigtigste arv vi har – en tro på ham, som er med os alle dage og som har overvundet døden. At vi bliver mindet om, at vi både er støv og ånd; det løfter perspektivet for os alle.

 

Jeg vil benytte anledningen til at sige alle ansatte og bestyrelsen tk for den måde I har taget imod mig på. Jeg har nydt godt af opbakningen, hjælpsomheden og af kombinationen af med- og modspil.

 

Tak til alle, som fortsat lever med i KG’s skoleliv på den ene eller anden måde, som medvandrere i dette gode og vigtige arbejde.

Jacob Daniel Leinum

Rektor

Vedtægter
Se skolens vedtægter.
Organisationsplan
Statistik over karaktergennemsnit, fuldførelsesprocent m.m.

På følgende link kan du se statistik over skolen karaktergennemsnit, fuldførelsesprocent, trivsel, overgang til uddannelse m.m.

På linket kan du også se, hvordan KG placerer sig i forhold til landsgennemsnittet.

https://uddannelsesstatistik.dk/pages/institutions/667016_Stx.aspx/

 

Fastholdelsesstrategi
Oversigt over fastholdelsesarbejde på KG

1.g

 • Læselektiefri introduktionsperiode til 1. december
 • Screeningssamtaler vedr. baggrund og trivsel
 • Screening vedr. læsning
 • Introtur for årgangen i første skoleuge
 • Lektiecafé fire eftermiddage om ugen
 • Klassens time, herunder studieteknik, klasseregler, selvdisciplin
 • Vejledningsforløb omkring valg af studieretning og valgfag
 • Særundervisning i form af
a. Opsamlingsforløb i matematik
b. Enkeltfaglig indsats for elever, der kommer med svag faglig baggrund
c.
 • Elever der efter skoleskift har faglige huller
 • Samtale med teamlærer
 • Opfølgning på fravær én gang/måned – kontakt ved markant fravær/ændring i fraværsmønster
 • Straksskrivning ved manglende afleveringer
 • Opfølgning v/studievejleder efter 1.g-møde
 • Mulighed for mentorsamtaler
 • Samtalemuligheder i øvrigt via studievejleder, kollegieleder, kostinspektører om skole- og hverdagsproblemer.

2.g

 • Lektiecafé fire eftermiddage om ugen
 • Mulighed for mentorsamtaler
 • Opfølgning på fravær én gang/måned – kontakt ved markant fravær/ændring i fraværsmønster
 • Straksskrivning
 • Samtalemuligheder via studievejleder, kollegieleder, kostinspektører om skole- og hverdagsproblemer.
 • Opfølgning v/stv efter lærerforsamling
 • Hjælp mod eksamensangst

3.g

 • Lektiecafé fire eftermiddage om ugen
 • Mulighed for mentorsamtaler
 • Opfølgning på fravær én gang/måned – kontakt ved markant fravær/ændring i fraværsmønster
 • Straksskrivning
 • Samtalemuligheder via studievejleder, kollegieleder, kostinspektører om skole- og hverdagsproblemer.
 • Opfølgning v/stv efter lærerforsamling
 • Hjælp mod eksamensangst
 • Udslusningssamtaler
Antimobbestrategi
Respekt og omsorg er to kerneord for det daglige samspil på Det kristne Gymnasium. Disse værdier er også platformen for formuleringen i skolens studie- og ordensregler:
 
”Eleverne skal opføre sig sømmeligt, hensynsfuldt og ordentligt over for personalet og hinanden.
Det er væsentligt at møde andre med respekt og åbenhed – og enhver form for mobning og nedvurdering skal undgås og påtales, hvis den opleves.”
Mobning er fuldstændigt uacceptabelt og tolereres ikke på gymnasiet eller på kostafdelingen – hverken i eller uden for undervisningstiden, mundtligt, skriftligt eller via digitale medier. Mobning er et fælles problem, som alle på skolen har et ansvar for at forebygge og reagere på.

Definition af mobning

På Det kristne Gymnasium defineres mobning som følgende: En person mobbes, når han eller hun gentagne gange over tid systematisk udsættes for negative handlinger fra en eller flere personer på et sted, hvor den mobbede nødvendigvis skal opholde sig.
Mobning kan både være en bevidst og ubevidst handling. Mobning kan foregå i direkte form af fysiske handlinger (fx fysisk kontakt, mimik eller verbal nedværdigelse) eller indirekte (fx sladder eller isolation). Mobning kan foregå, når to personer fysisk er sammen, eller når de er adskilt – fx ved mobning over sociale medier. Digital mobning kan eksempelvis være deling af krænkende eller diskriminerende tekst eller billeder på sociale medier eller udelukkelse af en bestemt person fra sociale fora.

Forebyggelse af mobning

Ledelsen skal sikre kendskab til skolens studie- og ordensregler, og til skolens antimobbestrategi samt løbende gennemføre undersøgelser af undervisnings- og kostskolemiljø. I forbindelse med mobning har ledelsen pligt til iværksættelse af handlingsplan med henblik på forebyggelse og ophør af mobningen samt reetablering af et godt studiemiljø for klassen og den enkelte elev.
Teamlærere, lærere og øvrige medarbejdere skal være opmærksomme på klassens og den enkelte elevs trivsel samt acceptabel sprogbrug i klassen og på kostafdelingen. I introforløbet drøftes god klasserumskultur, herunder: definitionen af et godt studiemiljø, sikring af trivsel, konflikthåndtering samt hensigtsmæssige adfærdsmønstre til at undgå mobning. Det samme tematiseres i kostskoleregi. I løbet af elevernes gymnasietid drøftes klasserums- og kostskolekultur med elevernes efter behov.
Elever skal læse og følge skolens studie- ordensregler samt aktivt medvirke til et godt lærings- og kostskolemiljø. Alle elever skal opretholde en god tone ansigt-til-ansigt og på sociale medier. Skolerelaterede arrangementer og grupper på sociale medier er åbne for alle elever, og alle elever skal sige fra over for drilleri og mobning. Ingen deler billeder af andre uden deres samtykke, og ingen deler nøgenbilleder. Ved mistanke om mobning skal elever inddrage lærere, studievejledere eller ledelse.

Handlingsplan i tilfælde af mobning

1. Ledelsen modtager en henvendelse om mobning fra den mobbede eller tilskuer (medarbejder/elev/forælder/andre).
2. Vurdering foretages jf. ovenstående inden for max. 1 arbejdsdag efter henvendelsen om mobning: Er der tale om mobning eller er noget andet på spil? Hvis ja: 
a) Hvem skal håndtere processen? (Skolens leder/kollegieleder/mentor/studievejleder)
3. Den ansvarlige gennemfører undersøgelse inden for max. tre arbejdsdage efter henvendelsen om mobning: 
a) Hvad er der sket i den konkrete mobbesituation? 
b) Hvor finder mobningen sted? (på skolen, i klassen, sociale medier etc) 
c) Hvem har deltaget i mobningen? 
d) Hvem har observeret mobningen? 
e) Er der tale om brud på skolens værdier og regler i en grad, så der ikke kun skal laves trivselsopbyggende arbejde, men også sanktioneres fra skolens ledelses side?
4. Handleplan lægges senest fire dage efter henvendelsen om mobning: 
a) Hvad er målet med indsatsen? 
b) Hvem skal tale med hvem og hvornår? 
c) Hvilke andre interne parter skal inddrages i processen (medarbejdere eller elever *)? 
d) Skal andre, fx udefrakommende professionelle parter, inddrages i processen *)? 
e) Hvilke parter skal vurdere, om målet er nået og hvornår? 
f) Hvem følger op med evaluering af gruppedynamikken, som den mobbede indgår i og fremsætter eventuelle ønsker om kontinuerlig indsats?
5. Handleplan igangsættes af den ansvarlige og eventuelle samarbejdsparter gennemføres senest 10 dage efter henvendelsen om mobning.
6. Evaluering af indsatsen og trivslen hos pågældende mobbeoffer og gruppedynamikken denne indgår i. Der kan her tilbydes yderligere trivsels-øgende tiltag mellem de involverede parter aht. den videre trivsel på gymnasiet*).
*) Nyeste forskning peger på, at mobning er et gruppefænomen, og bekæmpelsen af mobning bør derfor tage udgangspunkt i at ændre kollektive dynamikker på klasser eller årgange. Derfor kan handlingsplanen, udover at inddrage mobbeoffer og mobber, også inddrage forældre, undervisere, elever, tilskuere m.v.

Elevtrivselsundersøgelse

Se den seneste elevtrivselsundersøgelse her:

2021

2020

2019

Arbejdspladsvurdering (APV)

Se skolens APV her: Opsamling APV, 2021

Kvalitet og evaluering

På Det kristne Gymnasium har vi et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering. Det sikrer fortsat kvalitet i undervisning og på kostafdeling samt sikrer en systematisk selvevaluering. Læs mere:

Kvalitetssystem og evaluering

Selvevaluering og opfølgningsplan

Indsatsområder

 

Indsatsområderne fastsættes i samarbejde mellem skolens ledelse og bestyrelse efter høring i lærerråd og elevråd, så de foreligger primo maj for det følgende skoleår. Der afrapporteres og laves opfølgningsplan ved hvert skoleårs afslutning.

Indsatsområder 2022/23

Pædagogisk felt:

 • Pressede unge
 • Lektier
 • Faggruppesamarbejde

Værdimæssigt felt:

 • NT-maraton
 • Sang- og musiktradition skal genoptrænes

 

 

Beredskabsplan

Se skolens beredskabsplan her: Beredskabsplan KG 2020

Realkompetencevurdering
En realkompetencevurdering er individuel og har til formål at give anerkendelse af en elevs samlede kvalifikationer, viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet, i forhold til målene for de fag, der indgår i den almengymnasiale uddannelse på KG
Hvis du ønsker at få foretaget en individuel kompetencevurdering, skal du ansøge herom hos rektor. Det gør du ved at fremsende en mail til gymnasiet. Herefter inviteres du til en samtale, hvor du skal fremlægge relevant dokumentation for de kompetencer, der ønskes vurderet, med angivelse af det fag og det niveau, som er udgangspunkt for vurderingen.
KG kan hjælpe med at

 • vejlede dig om behov og mulighed for, at du selv skaffer dokumentation for relevante kompetencer,
 • vurdere, på hvilket niveau dine kvalifikationer og kompetencer skønnes at være,
 • vurdere dokumentationen for dine kompetencer
 • og udarbejde en vurderingsplan.

Vi kan dog også afslå at iværksætte en realkompetencevurdering, hvis vi skønner, at dine dokumenterede kompetencer ikke eller kun i begrænset omfang svarer til hele eller dele af målet for det fag, vurderingen ønskes foretaget i forhold til.

KOM PÅ BESØG

Se skolen og kollegiet in real life. Book et besøg eller kom i brobygning og oplev KG-livet. 

Bestil brochure

Få materiale om KG tilsendt pr. post, så du kan se de mange muligheder!

Bliv elev

Kan du heller ikke vente? Skriv dig op som dagelev eller kostelev og glæd dig til at blive KG'er!