Officielt

Bestyrelsesformandens beretning
Formandens beretning 2017
Efteråret er over os og det betyder at det inden længe er tid til at mødes på KG til årsmøde. Dette er min første formandsberetning for KG. Efter Lisbeth Trans’ ønske byttede vi plads på formands- og næstformandsposten ved det konstituerende bestyrelsesmøde sidste år. Det bakkede resten af bestyrelsen op omkring enstemmigt. Jeg har bestridt næstformandsposten i 3 år og trådte ind i bestyrelsen tilbage i 2009. Dette skete på foranledning af daværende formand for det vi populært kalder Arbejdsgruppen, Andreas Møller. Det rigtige navn er Arbejdsgruppen til oprettelse og drift af et kristent skolecenter. Denne gruppe indstiller 3 medlemmer af bestyrelsen og de sidste 4 medlemmer vælges af skolekredsen på årsmødet. Jeg sidder dermed på et mandat fra Arbejdsgruppen. Der er i bestyrelsen et fremragende samarbejde, og i det daglige arbejde skelnes der ikke imellem på hvilket mandat man sidder på. Herfra skal der lyde en stor tak til resten af bestyrelsen for deres trofaste og kompetente arbejde igennem året.
Skoleåret er kommet godt i gang og meldingerne fra lærerflokken og ledelsen er, at der er god harmoni i årgangene, og de samtidigt fungerer godt sammen på tværs. Det kan godt mærkes at den nye 1g årgang ikke er helt så stor som de seneste. Det betyder at langt hovedparten af elevflokken kender rutinerne i hverdagen, og det giver en mere rolig hverdag. Igen til denne årgang havde vi en meget stor søgning, men rigtig mange endte med at vælge en anden skole end KG i sidste ende. Det var for så vidt heldigt, fordi vi ikke havde plads til mere end to klasser. Imidlertid vil vi iværksætte en undersøgelse af hvorfor mere end 130 unge mennesker i første omgang udtrykte interesse for KG, men i sidste ende optog vi 54 elever. Det synes vi der er behov for at være nysgerrige på.
Et andet emne som vi har diskuteret indgående i det forgangne år er presset på åndsfriheden i Danmark. Der er ingen tvivl om at den store fokus som sættes på de muslimske friskoler også kan skabe problemer for de kristne, frie skoler. Senest ved en undersøgelse fra undervisningsministeriet som vi mener havde voldsomt urimelige præmisser. Fx blev der sat lighedstegn mellem at være religiøs og tro på fundamentale sandheder og at være udemokratiske. Skolen har udtrykt sin utilfredshed med undersøgelsen og på det grundlag besluttet ikke at deltage. Det diskuterede vi intenst i bestyrelsen og besluttede i sidste ende at give ansvaret til ledelsen for at vurdere den bedste kurs. Det mener vi i øvrigt er den rigtige måde at være bestyrelse på. Vi skal sparre med og udfordre Karsten og resten af ledelsen, og når vi har gjort det, så give dem frihed og tillid til at lede skolen. I den forbindelse er det her på sin plads at udtrykke stor tilfredshed med den måde skolen ledes på. I skolekredsen og arbejdsgruppen har vi stor grund til at være taknemmelige for den omhu som ledelsen lægger i at lede KG.
KG er generelt i fin form økonomisk. Vi har gennem driftsoverskud den seneste række år kunnet finansiere renovering af store dele af skolen. Vi kan dog godt mærke, at der hvert år skæres 2% af tilskuddet til gymnasierne, men har grundet den store elevsøgning ikke skullet tage drastiske midler for at sikre en god økonomi. På økonomichefposten har vi ansat Jes Dideriksen, der kommer fra en stilling som økonomichef i Blå Kors til at overtage efter Erik Samsøe, som har valgt at fortsætte sit arbejdsliv på KG som underviser. Et arbejdsliv som i øvrigt i år rundede 35 år på KG. Hjertelig tak til Erik for hans kæmpe indsats på kontoret. Det er i høj grad grundet hans arbejde, at KG er i så fin form økonomisk. En stor del af KG’ succes er at vi har trofaste og dedikerede medarbejdere. Det er ikke en selvfølge. Det er et krævende job at være lærer og ansat på KG. Så husk at påskønne dem, når I møder dem. Heldigvis giver det også fantastisk mening at arbejde på KG. Tænk hver dag at kunne præge og inspirere unge mennesker til læring og til at vokse i kundskab om og troen på Jesus Kristus.
Slutteligt vil jeg ønske alle et godt årsmøde, og jeg ser frem til at se jer og drøfte KG’s ve og vel med jer.
William Ehmsen
Formand for bestyrelsen
Rektorberetning

Rektorberetning 2017

”Herrens veje” hedder den nyeste af DR’s satsninger – og som et væsentligt anliggende vil den italesætte nutidsdanskerens tro og ikke-tro; tvivl og længsel efter klarhed. Men den bygger på en underliggende præmis. Instruktør Adam Price siger i et interview: ”Der er behov for, at vi er moderate i vores tro. Det lyder næsten kedeligt at sige. Men der er brug for en ny måde at tale om tingene på, hvor man ikke insisterer på at have den endegyldige sandhed.”

Denne afvisning af en endegyldig religiøs sandhed kom også op til overfladen i den spørgeskemaundersøgelse, der henvises til i formandsberetningen. Undersøgelsen var stærkt tendentiøs, og flere spørgsmål koblede meget direkte mellem religiøs overbevisning og manglende demokratisk dannelse. Som om man f.eks. ikke kunne være tydelig kristen og samtidig demokrat. På KG undsagde vi denne undersøgelse. En række andre skoler og ledere meldte sig ligeledes på banen i en afvisning. Men der er noget genkendeligt i det, der sker på to meget forskellige arenaer: Der er ikke plads til dem, der vil fastholde en tydelig, endegyldig kristen (eller anden!) tro. Der er en sekulær intolerance i mødet med troens sandheder.

Også på den baggrund har det været rigtig godt i årets løb at få nogle oplevelser af, at vi ikke står alene med ønsket om og udfordringen med at drive kristen skole. Besøg fra Norge af medarbejdere fra forskellige kristne gymnasier har givet gode kontakter. Så nu tager vi nogle stykker på genbesøg for at hente ny inspiration til hverdagen. Efter et kursus med lederne fra de kristne friskoler sidder jeg også tilbage med en god fornemmelse af, at vi er mange, der vil den kristne skole. Endelig har mødet med ledelsen af Danmarks Private Skoler (den forening, de private gymnasier nu er en del af) været meget positivt. De var helt tydelige i støtten omkring spørgeskemaundersøgelsen, og ville gå videre til ministeriet med sagen. Så denne oplevelse af samhørighed tager vi med os. Den gør godt. Udsigten til en søsterskole i København fra sommeren 2018 er absolut et ekstra gode i denne forbindelse.

Ellers har året været præget af forarbejdet med og den første implementering af den nye reform. De mest markante ændringer er for det første reduktionen i antal studieretninger – som nu normalt skal have to A-fag. Det reducerer antallet af valgfag markant.
Dernæst er det omlægningen af grundforløbet. Vi skal nu bruge grundforløbet til at gøre eleverne klar til valg af studieretning gennem en række præsentationer, screening og afklarende samtale. Sideløbende hermed skal de på 10 uger blive klar til to mindre prøver, der begge kommer på eksamensbeviset. Så skolelivet bliver hurtig alvor. Den helt store spænding knytter sig til elevernes valg af studieretning, fordi det bestemmer en ny klassedannelse. Vi ved i skrivende stund ikke, hvor mange, der kommer til at skifte, og hvor store de nye klasser bliver. Men til vores store glæde mærker vi et stærkt sammenhold i den nye årgang, som giver en god platform for de forandringer, eleverne skal igennem.

Kigger vi fremad skal vi til sommer sige farvel til en stor årgang, der bliver studenter. Det betyder, at vi vil få god plads på kostafdelingen. Så lad gerne den gode nyhed sive, at der ikke lige bliver udsolgt af pladser på KG.
Vi glæder os over skolehverdagens muligheder – for undervisning, for snak og samvær – og for at pege på Jesus. Det er stærkt meningsfuldt at drive kristent gymnasium.

Karsten Hauge Mortensen, Rektor

Vedtægter

Se skolens vedtægter.

Organisationsplan

Se skolens organisationsplan19

Karaktergennemsnit

I de senere år har karaktergennemsnittet på KG været:

2014: 8,07

2015: 8,30

2016: 7,75

2017: 8,32

2019: 8,11

 

Studietid og fuldførelsesprocent

Fuldførelsesprocenter:

87 % (2014)

88 % (2015)

87 % (2016)

 

Eleverne tager i gennemsnit 34 måneder om at gennemføre gymnasiet på KG.

Se mere her

Fravær

Samlet fravær 18/19: 6,06 %

 

Skriftligt fravær 17/18: 3,0 %

Almindeligt fravær (fremmøde) 17/18: 6,77

 

Gennemførelse og studietid

Den gennemsnitlige gennemførelsesprocent på KG er:

2015: 98,8 %

2016: 98,2 %

2017: 98,5 %

2018: 99,0 %

2019: 98,9 %

 

Den gennemsnitlige studietid på KG er: 34 mdr.

 

Fastholdelsesstrategi
Oversigt over fastholdelsesarbejde på KG

1.g

 • Læselektiefri introduktionsperiode til 1. december
 • Screeningssamtaler vedr. baggrund og trivsel
 • Screening vedr. læsning
 • Introtur for årgangen i første skoleuge
 • Lektiecafé fire eftermiddage om ugen
 • Klassens time, herunder studieteknik, klasseregler, selvdisciplin
 • Vejledningsforløb omkring valg af studieretning og valgfag
 • Særundervisning i form af
a. Opsamlingsforløb i matematik
b. Enkeltfaglig indsats for elever, der kommer med svag faglig baggrund
c.
 • Elever der efter skoleskift har faglige huller
 • Samtale med teamlærer
 • Opfølgning på fravær én gang/måned – kontakt ved markant fravær/ændring i fraværsmønster
 • Straksskrivning ved manglende afleveringer
 • Opfølgning v/studievejleder efter 1.g-møde
 • Mulighed for mentorsamtaler
 • Samtalemuligheder i øvrigt via studievejleder, kollegieleder, kostinspektører om skole- og hverdagsproblemer.

2.g

 • Lektiecafé fire eftermiddage om ugen
 • Mulighed for mentorsamtaler
 • Opfølgning på fravær én gang/måned – kontakt ved markant fravær/ændring i fraværsmønster
 • Straksskrivning
 • Samtalemuligheder via studievejleder, kollegieleder, kostinspektører om skole- og hverdagsproblemer.
 • Opfølgning v/stv efter lærerforsamling
 • Hjælp mod eksamensangst

3.g

 • Lektiecafé fire eftermiddage om ugen
 • Mulighed for mentorsamtaler
 • Opfølgning på fravær én gang/måned – kontakt ved markant fravær/ændring i fraværsmønster
 • Straksskrivning
 • Samtalemuligheder via studievejleder, kollegieleder, kostinspektører om skole- og hverdagsproblemer.
 • Opfølgning v/stv efter lærerforsamling
 • Hjælp mod eksamensangst
 • Udslusningssamtaler
Antimobbestrategi
Respekt og omsorg er to kerneord for det daglige samspil på Det kristne Gymnasium. Disse værdier er også platformen for formuleringen i skolens studie- og ordensregler:
 
”Eleverne skal opføre sig sømmeligt, hensynsfuldt og ordentligt over for personalet og hinanden.
Det er væsentligt at møde andre med respekt og åbenhed – og enhver form for mobning og nedvurdering skal undgås og påtales, hvis den opleves.”
Mobning er fuldstændigt uacceptabelt og tolereres ikke på gymnasiet eller på kostafdelingen – hverken i eller uden for undervisningstiden, mundtligt, skriftligt eller via digitale medier. Mobning er et fælles problem, som alle på skolen har et ansvar for at forebygge og reagere på.

Definition af mobning

På Det kristne Gymnasium defineres mobning som følgende: En person mobbes, når han eller hun gentagne gange over tid systematisk udsættes for negative handlinger fra en eller flere personer på et sted, hvor den mobbede nødvendigvis skal opholde sig.
Mobning kan både være en bevidst og ubevidst handling. Mobning kan foregå i direkte form af fysiske handlinger (fx fysisk kontakt, mimik eller verbal nedværdigelse) eller indirekte (fx sladder eller isolation). Mobning kan foregå, når to personer fysisk er sammen, eller når de er adskilt – fx ved mobning over sociale medier. Digital mobning kan eksempelvis være deling af krænkende eller diskriminerende tekst eller billeder på sociale medier eller udelukkelse af en bestemt person fra sociale fora.

Forebyggelse af mobning

Ledelsen skal sikre kendskab til skolens studie- og ordensregler, og til skolens antimobbestrategi samt løbende gennemføre undersøgelser af undervisnings- og kostskolemiljø. I forbindelse med mobning har ledelsen pligt til iværksættelse af handlingsplan med henblik på forebyggelse og ophør af mobningen samt reetablering af et godt studiemiljø for klassen og den enkelte elev.
Teamlærere, lærere og øvrige medarbejdere skal være opmærksomme på klassens og den enkelte elevs trivsel samt acceptabel sprogbrug i klassen og på kostafdelingen. I introforløbet drøftes god klasserumskultur, herunder: definitionen af et godt studiemiljø, sikring af trivsel, konflikthåndtering samt hensigtsmæssige adfærdsmønstre til at undgå mobning. Det samme tematiseres i kostskoleregi. I løbet af elevernes gymnasietid drøftes klasserums- og kostskolekultur med elevernes efter behov.
Elever skal læse og følge skolens studie- ordensregler samt aktivt medvirke til et godt lærings- og kostskolemiljø. Alle elever skal opretholde en god tone ansigt-til-ansigt og på sociale medier. Skolerelaterede arrangementer og grupper på sociale medier er åbne for alle elever, og alle elever skal sige fra over for drilleri og mobning. Ingen deler billeder af andre uden deres samtykke, og ingen deler nøgenbilleder. Ved mistanke om mobning skal elever inddrage lærere, studievejledere eller ledelse.

Handlingsplan i tilfælde af mobning

1. Ledelsen modtager en henvendelse om mobning fra den mobbede eller tilskuer (medarbejder/elev/forælder/andre).
2. Vurdering foretages jf. ovenstående inden for max. 1 arbejdsdag efter henvendelsen om mobning: Er der tale om mobning eller er noget andet på spil? Hvis ja: 
a) Hvem skal håndtere processen? (Skolens leder/kollegieleder/mentor/studievejleder)
3. Den ansvarlige gennemfører undersøgelse inden for max. tre arbejdsdage efter henvendelsen om mobning: 
a) Hvad er der sket i den konkrete mobbesituation? 
b) Hvor finder mobningen sted? (på skolen, i klassen, sociale medier etc) 
c) Hvem har deltaget i mobningen? 
d) Hvem har observeret mobningen? 
e) Er der tale om brud på skolens værdier og regler i en grad, så der ikke kun skal laves trivselsopbyggende arbejde, men også sanktioneres fra skolens ledelses side?
4. Handleplan lægges senest fire dage efter henvendelsen om mobning: 
a) Hvad er målet med indsatsen? 
b) Hvem skal tale med hvem og hvornår? 
c) Hvilke andre interne parter skal inddrages i processen (medarbejdere eller elever *)? 
d) Skal andre, fx udefrakommende professionelle parter, inddrages i processen *)? 
e) Hvilke parter skal vurdere, om målet er nået og hvornår? 
f) Hvem følger op med evaluering af gruppedynamikken, som den mobbede indgår i og fremsætter eventuelle ønsker om kontinuerlig indsats?
5. Handleplan igangsættes af den ansvarlige og eventuelle samarbejdsparter gennemføres senest 10 dage efter henvendelsen om mobning.
6. Evaluering af indsatsen og trivslen hos pågældende mobbeoffer og gruppedynamikken denne indgår i. Der kan her tilbydes yderligere trivsels-øgende tiltag mellem de involverede parter aht. den videre trivsel på gymnasiet*).
*) Nyeste forskning peger på, at mobning er et gruppefænomen, og bekæmpelsen af mobning bør derfor tage udgangspunkt i at ændre kollektive dynamikker på klasser eller årgange. Derfor kan handlingsplanen, udover at inddrage mobbeoffer og mobber, også inddrage forældre, undervisere, elever, tilskuere m.v.

Trivselsundersøgelse

Se skolens trivselsundersøgelse for 2019 her: Elevtrivselsundersøgelse 2019 

Arbejdspladsvurdering (APV)
Se skolens APV her: OpsamlingAPV2017HS
Arbejdsmiljøorganisation (AMO)

Arbejdsmiljøudvalg (AMO)

KG´s arbejdsmiljøorganisation består af tre medlemmer: en arbejdsmiljørepræsentant for lærerne (Kristian Østergaard), en for det teknisk-administrative personale (Oluf Mogensen) og en ledelsesrepræsentant (Karsten H. Mortensen).

Arbejdsmiljøudvalget samles fire gange årligt og lærerrepræsentanten har desuden møderet ved de fire årlige SU-møder, hvor diverse arbejdsmiljøspørgsmål kan vendes.

AMO strukturerer sit arbejde efter et årshjul, der sikrer en regelmæssig gennemgang af arbejdsmiljøområdet over en periode på tre år.

080618 KM

Resultatlønskontrakt
Evalueringsplan
Se skolens evalueringsplan her: evalueringsplan
Beredskabsplan
Se skolens beredskabsplan her: beredskabsplan-2011
Realkompetencevurdering
En realkompetencevurdering er individuel og har til formål at give anerkendelse af en elevs samlede kvalifikationer, viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet, i forhold til målene for de fag, der indgår i den almengymnasiale uddannelse på KG
Hvis du ønsker at få foretaget en individuel kompetencevurdering, skal du ansøge herom hos rektor. Det gør du ved at fremsende en mail til gymnasiet. Herefter inviteres du til en samtale, hvor du skal fremlægge relevant dokumentation for de kompetencer, der ønskes vurderet, med angivelse af det fag og det niveau, som er udgangspunkt for vurderingen.
KG kan hjælpe med at

 • vejlede dig om behov og mulighed for, at du selv skaffer dokumentation for relevante kompetencer,
 • vurdere, på hvilket niveau dine kvalifikationer og kompetencer skønnes at være,
 • vurdere dokumentationen for dine kompetencer
 • og udarbejde en vurderingsplan.

Vi kan dog også afslå at iværksætte en realkompetencevurdering, hvis vi skønner, at dine dokumenterede kompetencer ikke eller kun i begrænset omfang svarer til hele eller dele af målet for det fag, vurderingen ønskes foretaget i forhold til.

KOM PÅ BESØG

Se skolen og kollegiet in real life. Book et besøg eller kom i brobygning og oplev KG-livet. 

Bestil brochure

Få materiale om KG tilsendt pr. post, så du kan se de mange muligheder!

Bliv elev

Kan du heller ikke vente? Skriv dig op som dagelev eller kostelev og glæd dig til at blive KG'er!

17 huse

Et lille fællesskab med dejlige mennesker.

På kollegiet bor du i et hus sammen med 5-9 andre. En god blanding mellem 1., 2. og 3.g’ere. Oftest er husene opdelt i drengehuse og pigehuse, men nogle gange er et hus blandet for at få kabalen til at gå op.

I hvert hus er der ekstra plads til sjov og hygge i en dagligstue som indeholder sofaer, tv og et minikøkken med køleskab og komfur.

Der er husfester flere gange om året, hvor det står på hygge i form af konkurrencer, film, kanotur, zumba, brætspil, counterstrike eller hvad I finder på.

Vi elsker dageleverne lige så meget som kosteleverne. Derfor bliver dagelever ofte adopteret ind i et af husene og er med til husfester og andet sjov.

FRI

Frihed i Jesus – og fri for lærere

 

‘FRI’ er et fristed. En aften hver 3. eller 4. uge, hvor vi som elever møder hinanden i mødet med Gud. Fri for lærere, fri til at være os selv. ‘FRI’ er et elevskabt forsøg på at skabe et rum, hvor der er plads til at møde Gud som syndere og brudte mennesker.

Til ‘FRI’ deler vi elever vores tro, vores fejl og vores sejre med hinanden. Der er sat fokus på lovsang og bøn, samt en andagt der holdes af elever og derudover plads til vidnesbyrd og det, folk har på hjertet. Det handler i bund og grund om, at vi er sat frie af Jesus, og det er hvad ‘FRI’ prøver at bygge videre på, og videregive til hinanden.

Forårsgalla

En musikalsk festaften af de helt store!

Det er vildt, når det hele går op i en højere enhed. Når tonsvis af øvetimer i musiklokalerne udmunder sig i et brag af musikalske toner. Til forårsgallaen har du mulighed for enten selv at stå på scenen eller bare nyde de mange elever, som fremviser creme de la creme af musikalitet indenfor en stor variation af genrer og udtryk.

Hvert forår har eleverne mulighed for at give et eller flere numre. Musik A giver den selvfølgelig hele armen og viser deres passion. Men nogle gange bliver man blæst omkuld af overraskelser. For selvom man ikke har musik pa A-niveau, så er der masser af spirrende stemmer rundt på KG, som i bedste forårsstemninger springer ud på scenen og giver os alle en festaften af den bedste kaliber.

Vi glæder os allerede til foråret! Og til næste forår.

Lærer på KG

Her er der plads til latter og godt humør!

KG er et rigtig godt gymnasium, med indhold: både på det faglige og det åndelige plan – og det kan jeg godt lide. Som lærer på KG kommer jeg tæt på eleverne, vi kender hinanden på godt og ondt. Kostskole-miljøet giver mulighed for dybere samtaler, f.eks. om tro eller om andre personlige emner. Som lærer føler jeg mig som en del af ”flokken”: vi griner og græder sammen. Barrieren forsvinder, respekten varer ved – den perfekte kombination!

Alt det lyder godt, MEN hvordan fungerer det så i dagligdagen? Der er jeg nødt til at komme med et eksempel: I tysktimen arbejder vi med en forholdsvis svær tekst, hvor klassen skal svare på en del arbejdsspørgsmål. Lige pludselig sætter en dreng sig til klaveret og begynder at spille musikken til ”Mission Impossible”. Her er der plads til latter og godt humør!

Sådan er det at være lærer på KG.

4 tips til starten på gymnasiet

Uanset om du skal gå på KG eller et andet gymnasium, ønsker vi for dig, at du får nogle fantastiske år som gymnasieelev.


Vi i elevrådet arbejder hele tiden med at skabe gode rammer for eleverne. Og vi vil gerne give dig nogle gode tips og erfaringer med på vejen. Uanset om du skal gå på KG eller et andet gymnasium, ønsker vi for dig, at du får nogle fantastiske år som gymnasieelev.

1) Find et sted, hvor du kan være åben om din tro og tør stå ved, hvem du er. Det er så vigtigt, for det kan være svært at stå alene med sin tro. Hvis der ikke er andre kristne, så find en gymnasiekammerat, som forstår dig, eller som du tror vil forstå dig. En som du kan være fortrolig med.

2) Lige når du starter på gymnasiet, skal du passe på med ikke at have for travlt med at være alle steder. Specielt på KG sker der hele tiden noget i et hus, i hallen eller et andet sted.

Hvis du ikke lige mentalt eller fysisk orker at deltage socialt arrangement, så er det okay at sige fra, du har 3 år til at nyde det.

3) Følg godt med fra start. I grundforløbet finder man ud af, hvilke fag man skal have og hvilke man skal vælge fra. Lav tingene i god tid, i sidste ende vil det virkelig gavne. Hvis alle tingene hober op og du til sidst står med flere aflevering til næste dag, kan det godt blive stressende og påvirke dit humør og din motivation. Hvis man har svært ved fag, er det en god idé at søge hjælp fra andre elever, før man kommer alt for meget bagud.

4) Skole er ikke alt. Det betyder meget, hvordan du trives i klassen og efter skole. Både for hvor godt du har det, og hvor meget du kan lære. Find derfor en balance mellem skole og fritidsaktiviteter. Sørg for at have overskud til at være åben overfor at møde nye mennesker. 

Vi håber det bedste for dig, og ønsker, at Gud også må være en del af din gymnasietid.

Venlig hilsen

Elevrådet – Kamilla, Sofie, Amalie, Kristian, Christian, Christoffer, Sara og Mathias

Danmarks bedste

Den er faktisk god nok. Tre år i træk er KG blevet kåret til ‘Danmarks bedste gymnasium’. Hårdt slid fra alle (elever og ansatte på skolen) har gjort, at KG er det sted i Danmark, som løfter elevernes niveau mest i forhold til karakterne eleverne kommer med og deres forældres uddannelsesniveau. Det kaldes løfteevne – og det er vi stolte af.

Vi fryder os dog ikke for længe. Der findes ikke én perfekt opskrift på, hvordan man lærer. Og det er ikke kun én ting, som gør det. Det er resultatet af slid, tanker, og dialog mellem alle elever og ansatte, som giver det fundament, der er med til at løfte hver enkelt elev mest muligt. Vi knokler videre og laver nye tiltag. Elevernes niveau skal vi fortsat løfte.

Læs mere om undersøgelsen her (link til artikel).  

Troen i centrum

“Er man svag, fordi man ønsker, at troen skal være centrum?”

“Du tager på gymnasiet, fordi du har et ønske om at lære noget og gå i skole. Hvad er det så KG har at tilbyde som et almindeligt gymnasium ikke har? Et helt centralt svar på dét er: Troen. Vores tro er det, som gør KG til noget særligt. Fællesskabet omkring troen, som giver dig og mig et netværk, garanteret mange år ud i fremtiden.

Det er 3 vigtige år af mit liv, som bringer både oplevelser og udfordringer, som lærerne, bibelen og ånden bidrager til. Jeg har ofte hørt folk sige, at KG kun er for de, som er for svage til at gå på et almindeligt gymnasium. Men er man svag fordi man ønsker, at troen skal være centrum? Det mener jeg ikke. Med troen vokser vi.”

Bag om Ung og Kristen

Et projekt, der skal give unge vitaminer til troen.

På KG er troen på Jesus central. Og på KG er målgruppen unge. Derfor arbejder vi på KG hver dag på at åbne troens verden for unge. Med ‘Ung og Kristen’ ønsker vi at sætte fokus på netop det at være ung og kristen, og hvad det betyder i dag. Vi har spurgt vores egne unge, hvad der rører sig i deres liv, når det handler om at tro. Det har (foreløbigt) resulteret i to videoer, hvor vi dykker ned i nogle centrale emner.

Videoerne indeholder både de unges perspektiv og en mere ekspertvinkel. På den måde håber vi, at det bliver vedkommende og til at relatere til samtidig med, at det større perspektiv er med indover.

Min egen tro

Der sker meget for unge og deres tro. Det er ikke længere bare forældrenes tro for det er vigtigt at troen bliver ens egen, bliver personlig. Men hvordan gør man det? Mange unge (og gamle) kan hurtigt føle, at de skal gøre en masse for at tro og nå til et vist punkt for at man er en god nok kristen. Videoen ‘Min egen tro’ punkterer forestillingen om, at du skal være på en bestemt måde. Det handler bare om, hvorvidt man vil tro eller ej.

Mig og verden

Det at være ung og troende i dag er ikke uden problemer. Troen er under pres fra mange sider og ung møder mange forskellige veje at gå. Det kan være forvirrende i en sådan grad at man kan blive udfordret på, om det med at tro overhovedet giver mening. Videoen ‘Mig og verden’ giver indblik og hjælp hertil.

Vi håber, at I finder projektet interessant og at det kan bruges i forskellige sammenhænge. Videoerne er ikke ultrakorte, men er samtidig i en relativ kort længde, som gør, at de er nemmere at fordøje og bruge i forskellige sammenhænge. Hvis projektet viser sig at være en succes, kommer der måske nye videoer, der kan sætte fokus på flere andre interessante aspekter ved det at være ung og kristen.

 

 

Andagter – Det daglige brød

En tid til at stoppe op og få perspektiv på livet. Hver dag. Morgen og aften.

Vi er på næsten hele tiden og kører for fulde drøn derudaf. Vi stopper sjældent op. Andagter er et åndehul. En pause og et helikopterblik på livet og troen. Hver morgen og aften er der andagt på KG, hvor enten en elev eller en lærer deler erfaringer med troen på Jesus. Guds storhed og bibelens gaver giver perspektiv og sætter dig fri.

Det er ikke altid nemt at tro. I dagens Danmark er det mange steder decideret upopulært at tro. Men er det så mere forkert at tro? Skal man lade være med at tro, fordi verden ikke giver dig point for din tro – måske endda giver minuspoint? Nej, troen er hævet over verden. Troen er ikke logisk, som alt efterhånden skal være i Danmark – og resten af verden – før det tæller. Troen er et håb, som vi med ret kan klynge os til. Et håb om en evighed hos Gud, som vi ikke forstår logikken i.

I romerbrevet kap. 12, vers 2 står der: ”Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, det som behager ham, det fuldkomne.”

Vi har brug for andagter og andre åndehuller, så vores sind ikke kun hører på verdens larm og logik. Så vores sind kan blive forvandlet og fokusere på verdens skaber, frelser og forvandler. Gud, Jesus og helligånden i én. Ja, det er heller ikke helt logisk og til at forstå for os. Det er større end os. Og lige netop det er der en frihed i.

Dit eget værelse

Ude godt men hjemme bedst.

Du har dit helt eget værelse. Dit helt eget hjem. Vi forstår godt, at du har brug for dit helt eget sted, hvor du kan trække dig, hygge med vennerne og koncentrere dig om lektierne. Der er ingen mor, der kommer og siger ‘ryd op’. Dit værelse er dit eget sted.

Vi stiller seng, skab, reol, skrivebord og stol til rådighed, så du behøver ikke bruge dine penge i IKEA. Til hvert værelse hører et badeværelse til, som man enten har alene eller deler med sin nabo.

Udlandsturen

Sug det til dig, for vi giver dig et europæisk eventyr, som du sent glemmer!

Det er eventyr og kulturoplevelser af den bedste kaliber, når vi sammen med dine venner smutter til en europæisk storby i 3.g. Oplev de største af de største monumenter i Rom. Prøv dig af med tysk eller engelsk, når du møder jævnaldrende i Budapest. Find ud af, hvordan det er sove på en mega husbåd på floden Donau.

Vi fører dig om bag facaden og ind i kulturen på nye måder. Vi lover dig, at du bliver rigere på oplevelser og får udvidet din indsigt i andre mennesker og kulturer. En mindeværdig tur sammen med dine venner. What’s not to like.

Tysk på KG

Har du overvejet, hvem der lejer de fleste sommerhuse i Danmark?

Har du nogensinde tænkt på, hvor de mest attraktive biler (BMW, Audi, Mercedes, VW) produceres?

Ved du, hvem der er Danmarks største handelspartner?

Ja, selvfølgelig, vi taler om tyskere og Tyskland. Som Danmarks største nabo har Tyskland altid haft indflydelse på Danmark: helt fra vikingetiden og op til i dag. Når vi spiser fastelavnsboller, plejer vi egentlig en tysk tradition fra 1600-tallet! Der er omkring 100 mio. tysktalende mennesker på verdensplan, der bor i ca. 44 forskellige lande. Og du vil lære at kommunikere med dem!

På KG har vi fokus på både det kulturelle, men også det sproglige i tyskundervisningen. Ved hjælp af film, forskellige tekster, snak og spil skaber vi et læringsmiljø, hvor alle kan være med! I tyskundervisningen lærer du at tale og læse på Europas vigtigste sprog, her møder du ”kendis” fra verdenslitteraturen og lærer den tyske kultur at kende vha. nyere undervisningsmaterialer og brede emner, f.eks. sport, krimi, frihed, eventyr, kulturforskelle, mm.

Tysk kan bruges til meget! Tysk på B- eller A-niveau gør dig klar til videregående uddannelser, så du er i stand til at læse tysksproget faglitteratur. Desuden repræsenterer tysk det eneste fremmedsprogede område, der ligger så tæt på, at vi KAN tage på weekendekskursion og møde ”levende undervisning”!

Macht’s gut und viel Spaß beim Deutschlernen!

Sport på KG

Nogle gange udfordrer lærerne vores klasse – og så gælder det om at slå til!

“Jeg synes sportslivet på KG er fedt, fordi der er mange muligheder, og jeg behøver næsten aldrig at gøre det alene, fordi der er altid en eller flere der har lyst til at dyrke sport sammen med en. Hvad enten man er til lidt hyggebold på multibanen eller til en seriøs omgang volleyball i hallen er der plads til alle – lige meget hvilket niveau man er på.

På KG har jeg stiftet bekendtskab med hockey, som vi spillet rigtig meget i KG’s hal. Nogle gange udfordrer lærerne vores klasse – og så gælder det om at slå til! Det er nemlig håneretten vi spiller om…”

Spansk på KG

Spansk er et af de største sprog i verden – omkring 400 mio. mennesker i verden taler spansk. Sproget tales i Spanien – selvfølgelig – og i de fleste lande i Latinamerika. Spansk er modersmål i 20 lande, og desuden taler en stor af USA’s befolkning spansk.
Lærer du spansk, åbner der sig mange arbejdsmuligheder for dig, både i Danmark og i udlandet. Med spansk i bagagen kan du også få fantastiske rejseoplevelser til spansktalende lande, fordi du kan kommunikere med lokalbefolkningen og dermed komme tættere på kultur og oplevelser i de spansktalende lande, du besøger.

Spansk i gymnasiet er et begyndersprog – det vil sige at vi starter fra bunden. Vi arbejder med at læse, lytte, tale, skrive, se – og bygger på den måde en viden op om sprog, kultur og samfundsforhold i forskellige spansktalende lande. Via tekster, sange og film åbner der sig en ny verden – den spansktalende verden, som er rig på kultur, traditioner, litteratur og historie.

Spansk i gymnasiet er et A-fag, som du har alle tre år, hvis du vælger det. På KG kan du vælge det som studieretningsfag eller valgfag.

 

Samfundsfag på KG

Synes du, at politik i Danmark og internationalt er spændende og har du lyst til at gå bagom nyhederne? Har du holdninger til verden omkring dig – også globalt? Har du interesse i hvad der kan forklare menneskers identitet, adfærd og relationer med andre og hvilke ligheder og forskelle der er på forskellige folk og kulturer?

Kan du nikke genkendende til et eller flere af disse spørgsmål, så er samfundsfag helt sikkert noget for dig. For i samfundsfag elsker vi at undersøge og diskutere den verden, som vi alle sammen er en del af ved hjælp af fagets teorier og metoder.

Centralt for undervisningen er aktualitet, så mange af de temaer, vi arbejder med i faget, kan du genkende fra den daglige nyhedsstrøm i lokale, danske og internationale medier.

Vi arbejder på mange forskellige måder f.eks. rollespil om FN`s sikkerhedsråd eller EU, besøg ud af huset på virksomheder, organisationer, politisk beslutningstagere eller interessante nyhedsformidlere. Vi har f.eks. mødt Al Gore, tidligere vicepræsident i USA, da han var i Skjern og Simi Jan, udenrigskorrespondent for TV2.

Uanset hvad du videreuddanner dig til, vil du kunne bruge din viden fra samfundsfag, for uanset hvad er vi alle borgere i et samfund med ret til at blande os og præge verden omkring os.

Samfundsfag kan vælges på både c-, b- og a-niveau.

Dagelev

HØJDEPUNKTET ER, NÅR VI HAR VORES EGNE DAGEELEVFESTER

“Vi har som dagelever et helt specielt fællesskab sammen. Selvom der er det store fælleskab, så er det også fedt, at vi bare kan være os selv og have vores eget. Til middag er der tradition for, at vi hver dag og spiser sammen og hygger. Men højdepunktet er, når vi har vores egne dagelevfester nogle gange om året, hvor vi kun er os dagelever. Vi har lige haft en. Det var virkelig en kanon aftener med masser af sjov.

Selvom vi ikke bor på kollegiet, så er vi alligevel en del af det. Der er fx dagelevernes døgn hver tirsdag til onsdag frem til jul, hvor vi kan overnatte på KG hos en ven på kollegiet. Det er vildt hyggeligt. Og så er det dejligt bagefter at kunne trække sig tilbage til sit eget hjem.

Vi har vores eget område på KG, hvor kun vi må være. Så hvis du bor et stykke væk fra skolen og ikke lige kan smutte hjem i en hultime, kan du også trække dig tilbage hertil.”

 

Retorik på KG

Obligatorisk fag, som ligger i 2.g.

Okay så, men hvad betyder ”retorik”? 

Retorik er at sige det rigtige på det rigtige tidspunkt til de rigtige.”

Øh…?

Retorik er at kunne kommunikere smart.

Smart? Hvordan?

Ja, du ved, når kæresten spørger, om hun ser tyk ud i denne nye kjole… så kræves det helt rigtige svar på det rigtige tidspunkt!

Retorik er altså kunsten at tale smart?

Ja, men også hvordan dit kropssprog fungerer, hvordan du skal argumentere, hvordan du finder stof til et foredrag, hvordan du opstiller dit budskab hensigtsmæssigt, og hvordan du skriver, så du faktisk bliver læst.

Så retorik er kommunikation, der lykkes?

Ja

Hvordan så med retorik på KG?

Retorik er et valgfag i 2.g, du har det to timer om ugen. Og det er halv teori og halv praksis.

Hvem vælger det?

Især to grupper: De som har svært ved at stå foran mange mennesker, men gerne vil blive bedre til det + de der i forvejen er ret gode til retorik og gerne vil have endnu mere gennemslagskraft.

Er der ikke nogen, der vælger det bare for at blive bedre til eksamen?

Jo

Virker det?

Jeps.

Var Jesus en god retoriker?

Han er den bedste!

Jamen, han havde da ikke haft retorik på KG?

Nope, men med mindre du er lige så god som ham, så er det nok et godt fag at vælge for dig.

Religion på KG

Religion er et obligatorisk c-niveaufag, der på KG er placeret i 2g. I faget arbejdes der på videnskabelig, ikke-konfessionel baggrund med religionernes oprindelse, historiske udvikling og aktuelle betydning for individ, samfund og kultur.

Kristendom og islam er obligatoriske; mens f.eks. jødedom, hinduisme og buddhisme er valgmuligheder. Der ud over skal man også beskæftige sig med yderligere et religionsfagligt emne som f.eks. forskellige holdninger til aktiv dødshjælp, religionskritik eller lignende.

Faget afsluttes med en eksamen, hvor der prøves i analyse af religionsfagligt materiale (som oftest tekster) og generel beherskelse af fagets arbejdsmetoder og faglige terminologi.

 

Psykologi på KG

Selvfølgelig kan du få psykologi på KG!

– Fordi mennesket er forunderligt skabt og det er vildt spændende at lære mere om menneskets reaktionsmønstre og adfærd.

– Fordi det er vigtigt at unge mennesker lærer om, hvad der er nødvendigt for at mennesker kan trives og have det godt.

I undervisningen tager vi afsæt i psykologisk forskning, når vi undersøger, hvordan mennesker tænker, føler, handler og udvikler sig med fokus på konkrete problemstillinger og aktuelt stof.

 

Oldtidskundskab på KG

Man kunne tro at gode ord som fx psykologi, logik, symbol, epidemi, diameter og gymnasium – eller ord som justitsministerium, kapitel, konto, station og auditorium var gode danske ord, men det er de aldeles ikke, for de førstnævnte  er græske og de sidstnævte latinske. At vi bruger disse ord samt en lang række andre ord fra den græsk-romerkse antik viser noget om, at vores kultur på mange måder er forbundet med antikken. I Oldtidskundskab beskæftiger vi os med kilder og levn fra den græsk-romerske antik i et spændende og bredt kulturstudium, der indbefatter så forskellige områder som arkitektur, skulptur, psykologi, religion, filosofi, samfundsteori, idéhistorie, epik og historieskrivning, og vi perspektiverer til eftertiden og nutiden og finder overraskende forbindelser – mere kan man vel ikke ønske sig!

NV på KG

NV står for naturvidenskabeligt grundforløb. NV er en introduktion til naturvidenskab i gymnasiet og er et tværfagligt samarbejde mellem fagene biologi, kemi og fysik.

Fra grundskolen er du vant til at have fysik-kemi som et samlet fag, men i gymnasiet skal du lære hvad der er af forskelle og ligheder mellem de 3 naturfag.

I NV skal du lære hvad naturvidenskab går ud på, hvad naturvidenskab kan og hvad naturvidenskab ikke kan.

NV har du kun indtil november i 1.g, derefter skal du have naturfagene hver for sig.

Musik på KG

Musikundervisningen står overordnet set på to ben – det praktiske og det teoretiske.

I fagets praktiske del arbejder vi med at udtrykke os i musik.

Vi arbejder med korsang, hørelære, rytme-øvelser og sammenspil i mange forskellige genrer.

I fagets teoretiske del arbejder vi med at udtrykke os om musik.

Vi anvender fagets metoder (bl.a. nodelære, akkordlære og formlære) til at analysere musik i forskellige genrer og fra forskellige perioder. Undervisningen inddrager også musikkens historiske, kulturelle, sociale og mediemæssige forhold.

På A-niveau er der desuden en skriftlig dimension, hvor du lærer at arrangere et jazz- eller rocknummer for forskellige instrumenter.

Fagets gode blanding af teori og praksis giver dig både musikfaglige kvalifikationer, musikalsk almendannelse samt generelle samarbejds- og studiekompetencer, der rækker ud over faget.

Du kan vælge musik på både c-, b- og a-niveau.

Studielivet på KG

“Det er fedt, at vi har lektiehjælp lige uden for vores egen dør”

“Hvis jeg skulle sige noget om studielivet på KG, så har jeg kun ét ord at slynge ud: “Fantastisk”. Jeg kan sammenligne KG med det at gå på et andet gymnasium, da jeg først startede på KG i 2.g. På KG går det hele bare op i en højere enhed. Det er et sted, hvor vi ikke er opdelte, som jeg har oplevet det på det andet gymnasium, hverken i grupper eller årgange. At se 3.g’ere gå og have det sjovt sammen med en fra 1.g eller 2.g er dagligdag på KG. Hvilket også er et kæmpe plus, da lektiecaféen hovedsageligt er styret af 3.g’erne, som virkelig kan give én en super god hjælp og gøre det forståeligt for andre, der kæmper mere i de fag.

Man kan stort set døgnet rundt få hjælp på kollegiet eller oppe på skolen, både af lærere og elever. Det er med til at gøre KG til noget specielt.”

Mediefag på KG

En leg med levende billeder. Spillefilm, reklamer, dokumentarer, virale videoer, computerspil og andre levende billeder. Du lærer at forstå, hvordan og hvorfor en film påvirker os, som den gør – og de lærer selv at gøre det.

50/50 praksis og teori.

Teorien omsættes til praksis i korte produktioner, hvor du går fra idé til optagelse og ender med et flot produkt. Du lærer at udtrykke dig og forføre dine seere, storyboarde din fortælling og sælge din idé i løbet af en elevatortur, så man få lyst til at høre og se mere.

Det at kommunikere via levende billeder kommer til at fylde endnu mere i fremtiden. Uanset om du vil være filminstruktør, arbejde på et reklamebureau eller om du arbejder i en helt almindelig virksomhed, bliver det vigtigere at kunne analysere og udtrykke sig i levende billeder.

Mediefag er et valgfag på c-niveau.

Musikkens væsen

Musik påvirker både legeme, sjæl og sind og er et vigtigt element i vores samfund. Musik kan få os til at slappe af, styrke koncentrationen, få os i bedre humør og giver energi og kræfter til at præstere, men musik kan også i nogle situationer manipulere med vores tanker og følelser. Derfor har vores moderne samfund brug for mennesker, der har gode evner indenfor musikken både praktisk gennem sang og spil og teoretisk til at forholde sig til den musik, der omgiver os.

For kristne får musikken en særlig betydning i lovsangen, og den får frit løb i skolens kor, men har også en central plads ved mange andre arrangementer på skolen og på KG er der stor aktivitet i vores veludstyrede musiklokaler – både i undervisningstiden og efter skoletid.

Martin Luther har engang sagt, at ”musikken forkynder for hjertet, hvad teologien forkynder for forstanden” og har betegnet musikken som “djævelens fjende”. Derfor er det helt naturligt, at musik er et stort fag på KG, og du kan selvfølgelig få det på både C-, B- og A-niveau.

Kollegielivet på KG

“Det er et helt unikt fælleskab med andre unge kristne”

“Jeg har i min korte tid som 1g’er oplevet et helt unikt fælleskab med andre unge kristne. Når jeg er kostelev, så har jeg mine venner utroligt tæt på, og man knytter hurtigere et bånd til sine medstuderende. 

På kostafdelingen har jeg altid noget at give mig til: sport i hallen, gode snakke på værelserne, filmhygge i dagligstuerne, spil & sjov m.m. Dog har man også mulighed for at være alene på sit værelse, når man end har brug for det. Det kan sagtens lade sig gøre at lave aktiviteter uden for KG f.eks. kan man få et fritidsarbejde, deltage i IMU og/eller LMU, tilmelde sig en sportsklub eller andet.

Det er også fedt, at jeg altid kan invitere mine venner til en weekend på KG, hvor de så bor og spiser med gratis.

Jeg har ikke på noget tidspunkt fortrudt at bo på kostafdelingen, og det er helt sikkert noget, som jeg stærkt kan anbefale.”

 

Københavnertur

Vær klar til en excellente tur med hele 2.g årgangen.

Vi indtager KBH, Skandinaviens hovedstad og metropol for masser af oplevelser. I foråret i 2.g smutter vi på studietur til København for at smage på en masse godt fra storbylivet. Bliv rundtosset i rundetårnet, udfordr politikerne på Christiansborg, shop løs på Strøget  – and a whole lot more.

Du har sikkert været i København før, men vi lover dig, at du oplever en ny side af KBH og får nogle mindeværdige oplevelser med vennerne.

Det bliver nogle intense dage med masser af spændende ting på programmet. Både de mere seriøse og dem fyldt med sjov og spas.

 

KG-aften


En aften hver måned samles vi til KG-aften fra 19.30-21.00.

Det er fællesskab om forkyndelse. Vi får besøg af forkyndere, som er gode til at tale til unge, og emnerne er vidt forskellige: ”Tjener jeg Gud ved at gå i gymnasiet?”; ”Hvad gør jeg med min tvivl?”, ”Jeg tror, sex er kommet for at blive” eller ”Kom, og følg mig”.

Det er fællesskab om bøn og lovsang. Vi beder sammen, og vi har mange talentfulde elever, der kan spille og lede lovsangen for os.

Det er lækker aftenkaffe. Køkkenet sørger altid for noget særligt til os.

Kristendom på KG

Velkommen til faget uden eksamen. Den har Jesus nemlig taget.

På alle landets gymnasier får eleverne undervisning i Religion, men vi vil gerne give vore elever noget mere!!!
Derfor får alle klasserne på KG også en ugentlig time i faget Kristendom i både 1., 2. og 3.g. Udgangspunktet er de evangelisk-lutherske bekendelsesskrifter.

Formålet med faget er:
– At formidle grundlæggende kundskab om indholdet i den kristne tro
– At udfordre til eftertanke og personlig reflektion i troens felt
– At lade hverdagsliv og nutidige problemstillinger gennemlyse af bibelske holdninger gennem samtale, tekstarbejde m.m.

Emnerne spænder vidt: Guds ledelse, Dåb, Køn og Seksualitet, Helligånd og Nådegaver, Apologetik, Hvordan bliver jeg en kristen?, Etik, De sidste tider, Bibelen…

Der er ingen eksamen i Kristendom. Den har Jesus taget.

Matematik på KG

Matematik er uundværlig i naturvidenskab og teknologi, men også til styring og udvikling af samfundet. Samtidig er matematik væsentlig i hverdagen, den computer som du sidder ved nu ville ikke virke uden matematik.
I matematik på KG lærer du, at lave modeller og at løse problemer fra vidt forskellige fag. Men du lærer også, at tænke abstrakt og forstå hvordan et abstrakt tankeunivers kan bygges op, evnen til at tænke systematisk og abstrakt kan du bruge uanset hvilken uddannelse du efterfølgende vælger.

Idræt på KG

Krop og hjerne hænger sammen. Mere end man går og tror. Du er faktisk mere end dit hoved. I idræt arbejder vi med at få krop og hjerne koblet sammen og udfordre de kropslige muligheder og forståelse heraf. Ved at aktivere kroppen i alle mulige discipliner bliver hjernen aktiveret på nye måder, og en verden af kropslige muligheder åbner sig op.

Du er så heldig, at idræt på c-niveau har du alle 3 år på KG. Der vil du opleve mere klassiske discipliner som fodbold og badminton, nyere idrætsgrene som parkour og crossfit og du vil arbejde med musik og bevægelse i form af fx Hip Hop/Street Dance.

Hallen, fitness, multibanen og beachvolleybanen er heldigvis også åben for dig efter skole, hvor du har mulighed for at dyrke det, du bedst kan li’ eller lære nyt sammen med dine venner.

Historie på KG

Historiefaget handler om dig og mig og – om vores forældre, bedsteforældre, oldeforældre, tipoldeforældre, tiptipoldeforældre – og man kan blive ved! Vi kan ikke forstå vores verden uden at vide, hvad der præger os: hvorfor vi gør, som vi ”plejer” og hvorfor ser vores verden ud, som vi kender den i dag? Hvorfor spiser vi kartofler i Danmark og hvad er sammenhængen mellem Martin Luther og sukker?

På KG – lige som på alle andre almene gymnasier – har du historiefaget i 3 år. Her møder du mange spændende historiske personligheder fra mange tidsperioder. Du bliver en del af historien ved hjælp af varieret undervisning og engagerede lærere, som elsker at fortælle om betydningsfulde begivenheder og vise dig det store overblik. På tre år bliver du klogere på dig selv, på dine medmennesker og på din omverden. Du lærer at forholde dig kritisk til dine kilder og at finde ud af, hvad er sandt og falsk. Hvad kan man ønske sig mere?

Velkommen til historie på KG!

Fysik på KG

Udforsk verden og se de muligheder, som fremtiden tilbyder

Det naturvidenskabelige fag fysik er for alle! Her ser vi på, hvordan mennesket hele tiden forsøger at forstå og forklare fænomener i naturen og den teknologi, der omgiver os. Spørgsmål vi beskæftiger os med i fysik kunne være:

Hvordan er universet bygget op?
Hvorfor er det godt at sætte farten ned før et vejsving?
Hvordan kan stråling og radioaktivitet bruges til at helbrede syge?
Hvordan kan man få smukke toner ud af en guitar?

For at svare på spørgsmålene arbejdes der i fysik både med teorier og eksperimenter. Når vi eksperimenterer, laver vi modeller af virkeligheden og prøver måske at forudsige noget. Ofte giver eksperimenterne en større forståelse for fysiske fænomener og hjælper til at forstå teorien.

Alle elever på gymnasiet skal have fysik på mindst C-niveau. Derudover har du på KG mulighed for at vælge fysik på både A- og B-niveau som valgfag eller i en studieretning med matematik.

På Fysik C beskæftiger vi os med grundlæggende fysikfaglige emner. Her lægges vægten på almendannelsen, således at du efterfølgende kan forstå og diskutere nogle af de naturvidenskabelige spørgsmål, vi oplever i medierne. Der er stor frihed til at vælge de faglige emner, så du får mulighed for at opleve undervisningen som interessant og spændende.

Med fysik A eller fysik B er der i høj grad mulighed for faglig fordybelse. Her bruges matematikkens sprog med symboler og beregninger, når fysikken forklarer aktuelle problemstillinger. Gennem eksperimenter stimuleres din nysgerrighed og kreativitet, og evnen til at stille naturvidenskabelige spørgsmål og besvare disse udvikles. Vi vil i høj grad anvende computeren. Både når der laves forsøg og naturens love undersøges og i undervisningen. Det kan være, der skal produceres videoer, laves posters eller arbejdes med specielle fysikprogrammer.

På KG har vi gode fysiske rammer til at undervise i fysik. Vores eksperimentelle udstyr er opdateret, og lokaler og laboratorium er nyrenoverede, hvilket giver os mulighed for at lave mange spændende forsøg.

Overalt i verden er fysikken en nødvendighed, og den er grundlæggende for al teknologi som f.eks. mobiltelefoner, vindmøller eller avanceret hospitalsudstyr. I fysikfaget får du mulighed for at udforske den verden, der ligger bag disse teknologier og se de muligheder, fremtiden tilbyder.

Engelsk på KG

Engelsk i gymnasiet er et sprogfag, et vidensfag og et kulturfag. Der arbejdes med litteratur, historie og samfundsforhold i den engelsktalende verden, med hovedvægten i Storbritannien og USA.

B-niveau (obligatorisk):

Skriftligt er målet at man skrive en opgave hvor man formidler oplysninger og argumenterer for eller imod et bestemt synspunkt. Mundtligt er målet at man forholdsvis utvungent kan føre en samtale med ’native speakers’.

A-niveau (studieretningsfag og valgfag):

Skriftligt er målet at kunne producere en klar og velstruktureret tekst, og detaljeret redegøre for komplekse emner med forgrenede problemfelter. Mundtligt er målet at udtrykke sig flydende og spontant uden alt for tydeligt at lede efter ordene; og at man forholdsvis præcist kan udtrykke synspunkter og ideer på en måde, der er tilpasset efter, hvilken person, man taler med.

Indholdsmæssigt fylder litteraturhistorie og stilistik mere på A end B-niveau, og der stilles større krav om beherskelse af faglig terminologi i grammatisk analyse.

Dansk på KG

Dansk i gymnasiet handler om at gøre dig skarp. Du bliver bedre til at forstå og fortolke, hvad enten det er en novelle, en nyhedsudsendelse, et læserbrev, et digt, en spillefilm osv.

Dansk i gymnasiet er horisontudvidelse. Du bliver udfordret på at se verden fra skæve, sjove og seriøse vinkler. Samtidig håber vi på KG, at du også opdager, at verden bliver større, når du møder andre måder at tænke på og ser skønheden i god litteratur, film og sprog.

Dansk i gymnasiet gør dig til et reflekteret menneske. I dansk på KG forsøger vi at uddanne dig til at blive endnu mere selvstændigt tænkende. Forsøger at gøre dig kritisk overfor f.eks. nyheder, reklamer og dårlig argumentation. Og vi forsøger at give dig et klart sprog – både skriftligt og mundtligt – så du kan svare igen på alle de budskaber, der møder dig.

Dansk er et A-fag, som du har alle tre år. Heldigvis.

Biologi på KG

Biologi på KG handler om alt levende. Dig, vandløbet, din potteplante, dit hjerte, luften på dit værelse, gensplejsede majs, drikkevandet, motion, depression, evolution, kaffe til hjernen, sygdom, landbrug, hvordan man laver børn og meget mere.
 Vi tager på ekskursioner og undersøger vandløb og søer, og du får en grundig forståelse af, hvad forurening er.

Hvad er sund mad? Du lærer, hvad kroppen har brug for, og du skal analysere din egen kost og hvad der sker med maden i kroppen. Motion er sundt, men i biologi lærer du hvorfor, og hvad sker der med dig, når du træner.

I biologi får du redskaber, så du selv kan vurdere nye slankekure, gensplejsning, madtrends og nye råd om motion og hvad vi ellers bliver mødt med.

Biologi er obligatorisk på c-niveau og kan vælges på b-niveau.

AP (Almen Sprogforståelse) på KG

AP er et fag, som du har som en del af grundforløbet de første tre måneder på KG. Faget afsluttes med en skriftlig test sidst i oktober eller først i november. Undervisningen i AP består af flere temaer, der tilsammen hjælper dig til med at blive bedre til at lære, forstå og bruge både det danske sprog og fremmedsprog.

Du kommer blandt andet til at arbejde med at forbedre din sproglige bevidsthed og sproglige analysefærdighed. Som en del af AP vil du også blive introduceret til sproget latin, hvis grammatik og ord har smittet af på mange sprog. I løbet af undervisningen vil du forbedre din evne til at se sammenhænge mellem sprog, både hvad angår deres historie, dele og grammatik, så du fremadrettet har nemmere ved at arbejde med din sproglige læring og formidling.

AP er et fag, som skaber sammenhæng mellem sproghistorie og din sproglige nutid og fremtid.

Kemi på KG

Kemi er faget der kan hjælpe os til at forstå noget om de basale byggesten i naturen, og hvordan de kan kombineres til at danne stoffer, som former liv og alt andet, vi kender.

På KG vil du møde kemi allerede i begyndelsen af 1. g,  som en del af naturvidenskabeligt grundforløb.

Efter grundforløbet vil du få kemi som et selvstændigt fag på C-niveau, som du senere kan hæve til et højere niveau.

Kemifaget et en kombination af teori og praksis. Du vil komme til at lave en del eksperimenter i KG’s  kemi laboratorium, og du vil komme til at arbejde med tekster og opgaver, som alt sammen giver dig en dybere forståelse af kemiens fantastiske verden.